Slovenci imamo obsežno rodoslovno literaturo. V relativnem merilu smo morda celo med vodilnimi v svetu. Prvi rodoslovni priročnik je leta 1996 v angleškem jeziku z naslovom Researching Your Slovenian Ancestors izdala Branka Lapajne. Leta 1998 je Vasja Butina izdal Moj rodovnik, ki je bil kmalu razprodan. Leta 2004 je kot posebna številka časopisa Drevesa izšel Rodoslovni priročnik. Avtor Peter Hawlina ga je že dve leti pred tem objavil na spletu, kjer je isto leto izšel tudi v hrvaškem prevodu Nenada Labusa. Leta 2007 je ta priročnik v 5000 izvodih izdala Mladinska knjiga in leta 2009 v hrvaškem prevodu Mozaik knjiga. Leta 2004 je kot tretje obsežnejše delo izšla knjiga Rodoslovje Janeza Topliška.

Najobsežnejša rodoslovna literatura v slovenskem jeziku pa je časopis Drevesa. Med rodoslovno literaturo se uvršča še skoraj vse tisto, kar se je nabralo v knjižnici SRD, ki po rodoslovnih vsebinah prekaša slovenske knjižnice, morda tudi NUK. Med splošnimi zgodovinskimi viri, ki so v pomoč pri raziskavah, lahko rodoslovci najdejo spodaj navedeno literaturo, ki je vedno bolj dostopna tudi elektronsko, pobrskajo pa lahko tudi po portalih digitalnih virov (z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki):

  • Digitalna knjižnica Slovenije - DLib,
  • SiStory - portal slovenske zgodovine,
  • Kamra - digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin,
  • Evropska digitalna knjižnica Europeana,
  • Svetovna digitalna knjižnica - Library of Congress.

Med bogatimi elektronskimi zbirkami izpostavljamo za rodoslovje uporabne povezave na:

 

Zgodovina

Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas. Lipica, 29. maj - 1. junij 1996. SiStory

Golec B (2009) Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja – 1. del. Arhivi, 32,2, s. 283-338.

Grafenauer B (1962) Kmečki upori, Ljubljana, DZS 482 s.

Gruden, Josip (1911) Zgodovina slovenskega naroda I. Družba sv. Mohorja v Celovcu

Kos, Franc (1933) Gradivo za zgodovino Slovencev I-V. Znanstveno društvo, Ljubljana

Kos, Milko (1933) Zgodovina Slovencev. Jugoslovanska knjigarna Ljubljana

Lapajne, Ivan (1884) Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev.- JR Milic, Ljubljana

Orožen, Ignac (1854) Celska kronika (rodovnik Celjskih).- Tisk Julius Jeretin, Celje, 304 s.

Orožen, Ignac (1881) Das Bisthum ubd die Diözese, Lavant, IV, das Dekanat Tüffer ; Orožnova zgodovina dekanije Laško 8. prevod nemške izdaje iz leta 1881 Jože Maček, lat. vložke prevedel Franc Baraga) Celjska Mohorjeva družba, 2009, 313 s.

Valvasor, Janez Vajkard (1689) Slava Vojvodine Kranjske: Die Ehre dess Hertzogthums Crain: das ist, Wahre, gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes; Avtor(ji): Francisci, Erasmus (avtor, urednik); Vitezović-Ritter, Pavao (avtor dodatnega besedila); Sisentschelli, Jožef (avtor dodatnega besedila); Thalnitscher, Janez Gregor (avtor dodatnega besedila)

Vatovec, Fran (1929) Ob stoletnici "Slovenskega naroda" Vir: Kronika (Ljubljana), 1968, letnik 16, številka 3 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Vatovec, Fran (1929) Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do l. 1929. Rektorat univerze kralja Aleksandra I. Ljubljana Časopis za zgodovino in narodopisje 1-2

Vilfan, S. (1961) Pravna zgodovina Slovencev: od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Slovenska Matica, Ljubljana 1961 | ponatis 1996, 269 s.

Vilfan, S. (1996) Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Cankarjeva založba Ljubljana, 1996, 526 s.

 

Geografija

Dolinar FM, Gabrič A, Golec B, Kosi M, Nabergoj T, Rihtaršič M (2011) Slovenski zgodovinski atlas.- Ur. Bajt D, Vidic M, Ljubljana, Nova revija, 253 s.

Franciscejski kataster za Štajersko 1823-1869. Pokrajinski arhiv Maribor

Franciscejski kataster za Kranjsko 1823-1869. Zbirka listin, 1163-1868; Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani

Jakič, Ivan (1999) Vsi slovenski gradovi : leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana
Kos Dušan (2005) Vitez in grad. Založba ZRC

Smole, Majda (1986) Graščine na nekdanjem Kranjskem. DZS Ljubljana, 712 s.
Stopar Ivan (2008) Najlepši slovenski gradovi. Cankarjeva založba

Krajevni leksikon Dravske banovine (1937) Krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh krajev dravske banovine; Zveza za tujski promet zaa Slovenijo, Ljubljana, Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, Ljubljana

Krajevni repertorij za Slovenijo (1922) Naslovni oddelek Anončnega in informačnega zavoda Drago Beseljak & Drug, Ljubljana

Letopis Cerkve na Slovenskem (2000): stanje 1. januar 2000. Ecclesia catholica (Slovenija). Nadškofija Ljubljana, Ljubljana (popis župnij)

Juričič Čargo, Danijela in Liljana Žnidaršič Golec (2000) Vodnik po urbarjih Arhiva RS 2. zvezek; Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster,

Melik, Anton (1935) Slovenija I, 1. zvezek
Melik, Anton (1936) Slovenija I, 2. zvezek 
Melik, Anton (1939) O mestih na Slovenskem. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo
Melik, Anton (1939) Slovenija I in II, 1. zvezek

Rajšp V, A. Serše (2001), Slovenija na vojaškem zemljevidu.7 knjig, izdanih 1995–2001 faksimile t. i. jožefinskega vojaškega zemljevida za Slovenij (originali so v kartografski zbirki Vojnega arhiva na Dunaju) za obdobje 1763 in 1787

 

Slovarji

Bezlaj, France (1976-2007) Etimološki slovar slovenskega jezika. 3 knjige (A–J, XXX 235 str.), 1982 (K–O, 265 str.) in 1995 (P–S, XVI + 355 str.) Založba Mladinska knjiga v Ljubljani; slovar vzdržuje Inštitut za slovenski jezik: Marko Snoj (od leta 1981 dalje) in Metka Furlan (od leta 1983 dalje)

Bradač, Dr. Fr. (1926) Latinsko-slovenski slovar; Ljubljana; Spletni Latdict - latinsko angleški slovar

Janežič, Anton (1893) Slovensko-nemški slovar; Tretji natis; Celovec,1893. Dritte, vollstandig umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel, k. k. Gvmnasiallehrer in Laibach unter Mitwirkung der Collegen A. Kaspret, M. Petelin, I. Pichler, L, Pintar, M. Suhač, A. Tavčar. Druck und Verlag der Buch-druckerei der St. Hermagoras-Bruderschaft, Klagenfurt 1889, m 8 , 842 s.

Janežič-Bartel: Nemško-slovenski slovar. Četrta izdaja. (Deutsch-Slovenisches Handworterbuch von A. Janežič. Vierte Auflage, bearbeitet von A. Bartel.) Tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovcu, uredil A. Bartel (v Ljubljani je to izdajo predelal, pomnožil in popravil na podlagi Pleteršnikovega slovarja in Levčevega pravopisa; v ostalem se nova izdaja naslanja na prejšnjo, pomagali so: prof. M. Pleteršnik, L. Pintar in A. Mikuš)

Keber, Janez (2008) Leksikon imen. Imenski priročnik - Onomastični kompendij. Celjska Mohorjeva družba, 936 s.

Spletni Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Verbinc, France (1979) Slovar tujk. Prva izdaja 1968 Ljubljana: Cankarjeva založba 770 s.

Wolf, Anton Alois, Matej Cigale (1860) Deutsch-slowenisches Wörterbuch.  Herausgegeben auf Kosten des hochwürdigsten Hernn Fürstbischofes; J. Blasnik, 1860

 

Alternativna zgodovina Slovencev

Bor, Matej, Jožko Šavli, Ivan Tomažič (1989) Veneti - naši davni predniki. Editiones Veneti in ČGP Večer, 524 s.

Venelin, Jurij (2009) Starodavni in današnji Slovenci. Ljubljana, Amalietti&Amal., 333 s.

Perdih, Anton (2013) Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Jutro založništvo, 208 s.

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4