Zbor članov 2014

Predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina je sklical redni letni Zbor članov društva, ki je bil v torek, 11. 3. 2014, ob 18. uri v sejni sobi SSK na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani.

Poslovanje društva

Na Zboru članov je bilo navzočih tretjina članov SRD od vseh članov s pravico glasovanja, ki so poravnali društvene obveznosti za leto 2014. Na spletni strani objavljeno poročilo računovodje SRD Frančiška Grašiča kaže, da je dejavnost Slovenskega rodoslovnega društva v celoti namenjena rodoslovju in je v pretežnem delu nepridobitna. Iz registra članstva je razvidno, da je imelo društvo rednih 111 članov, ki so za leto 2013 plačali članarino. Pri poslovanju v letu 2013 je nastala negativna razlika med prihodki in odhodki v višini 1.197,43 EUR. Večina odhodkov (kar 75 %) je bila  namenjena izdaji dveh številk  društvene revije Drevesa. Da se bilanca izravna, je predsednik predlagal, da v letu 2014 društvo ne izda več kot eno številko revije. V razpravi so se člani strinjali, da članarine (40 €) ne kaže dvigovati. Do zbora članov je članarino vplačalo 80 rodoslovcev, vendar se po izkušnjah preteklih let med letom pridruži še nekaj članov. Nekdanji in novi člani lahko vplačajo članarino tudi tekom leta in si s tem zagotovijo revijo Drevesa ter dostop do več rodoslovnih informacij. S članarino se pokrivajo zlasti stroški izdaje društvene revije Drevesa, ki je tudi sicer v vsebinskem smislu več kot v eni ali dveh številkah ni realno načrtovati. Ker tudi nadzorni odbor SRD v sestavi:  Milan Slemnik, Majda Ujčič in Janez Modrijan za poslovanje društva v letu 2013 ni ugotovil nepravilnosti, je zbor članov soglasno potrdil sprejem zaključnega računa ter poročila računovodje.

Glavne aktivnosti društva v letu 2013

Predsednik je izrazil zadovoljstvo ob sodelovanju članov društva, ki rezultate svojih raziskav združujejo v skupno zbirko, ki jo Martin Mali vsaka dva meseca preuredi v referenčni indeks oseb in porok z osnovnimi podatki (datum, kraj in imetnik podatkov). Spletna stran zbirke, ki vsebuje 1,3 milijone zapisov 193 rodoslovcev, je zelo obiskana, kar kaže na njeno veliko uporabnost. V razpravi je bilo poudarjeno, da je to viden dosežek organizirane dejavnosti slovenskih rodoslovcev, ki nima primerjave v sosednjih državah ali pri drugih narodih.

Kot društvo lahko rodoslovci organizirano nastopajo. Prepoznavna je skupina tistih, ki so vplačali svoj prispevek za preslikavanje arhivskega gradiva v NŠAL.

Društvo je v letu 2013 organiziralo tretjo mednarodno rodoslovno konferenco v Sloveniji v sodelovanju z ameriškim društvom Slovenian Genealogy Society International. Potekala je od 18. do 27. septembra 2013. Turistični del je bil organiziran na Bledu, strokovno rodoslovni del pa v Ljubljani. Udeležilo se jo je 81 Američanov, ki se zanimajo za svoje slovenske korenine. Člani slovenskega in ameriškega rodoslovnega društva so ves teden raziskovali po arhivih. Konferenca je bila tudi priložnost za medijsko odmevne dogodke in promocijo rodoslovne dejavnosti.

Med večje uspehe pri seznanjanju članov z uporabo genetike v rodoslovju SRD šteje izdajo tematske številke konec leta 2013. V sodelovanju z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete je SRD v letu 2013 med člani organiziralo tudi testiranje mtDNK vzorcev za slovensko populacijsko študijo. Vzorce krvi je na Zavodu za transfuzijo na Šlajmerjevi 6 v Ljubljani oddalo nekaj preko 50 dajalcev, ki bodo v letošnjem letu lahko tudi odkupili vsak svoj izvid.

V letu 2013 je bila vzpostavljen nov rodoslovni portal http://rodoslovje.si, ki daje vsem, ki se želijo ukvarjati z rodoslovjem, osnovne informacije o delovanju društva, rodoslovnih virih, orodjih, zbirkah in mednarodnih spletnih povezavah. Na portal se navezuje tudi Facebook stran SRD, ki deluje kot javna razglasna – informativna stran, ki ima precej več sledilcev, kot je članov društva. Pri vzpostavitvi spletnega portala so bili udeleženi trije člani SRD (Matej Hohkraut, ki je portal izdelal tudi tehnično in ga oblikoval, Peter Hawlina in Vlasta Knapič), kar pa za vzdrževanje aktualnosti ni dovolj. Zato je bilo na zboru članov predlagano, da se k zbiranju koristnih informacij na portalu in širjenju preko društvene FB strani povabi člane, ki jim tako spletno udejstvovanje ni tuje.

Poleg navedenih projektov so v letu 2013 posamezniki samostojno opravili številne prepoznavne projekte, med katerimi velja omeniti kot širše uporaben vir nadgradnjo Zgodovinskega imenika župnij in Leksikon priimkov Janeza Topliška.

Predsednik je predlagal, da zastavljeno delo SRD nadaljuje v enaki vsebini in obsegu tudi v letu 2014 in povabil k sodelovanju vse člane društva. Rodoslovne konference sicer ne bo, kot nadaljevanje sodelovanja z ameriškimi potomci Slovencev pa je maja 2014 načrtovan obisk predstavnikov SRD na nekajdnevni obisk v Minnesoto in še nekaj krajev v ZDA, da tamkajšnji skupini rodoslovcev predstavijo slovensko rodoslovje. Poročilo o delu in program dela sta bila soglasno sprejeta. Zbor članov je ob koncu zasedanja potrdil Roberta Fondo kot podpredsednika in člana upravnega odbora SRD. Nadomestil je pokojnega podpredsednika Marjana Kopeckyja, ki je bil izvoljen v Upravni odbor SRD za mandatno obdobje 2011–2015.

Rodoslovno delo 'Korenine cerkljanske fare'

Ker ob 18. uri zbor še ni bil sklepčen, je uvodoma svojo knjigo 'Korenine cerkljanske fare' predstavil avtor David Smukovič. Pri rodoslovnem raziskovanju je avtor uporabil izvirno metodo rekonstrukcije vasi Cerkljanske fare, ki jo je objavil v 1000 strani obsegajoči knjigi »Korenine cerkljanske fare« (založba: Salve). Delo temelji na strokovno izdelanih rekunstrukcijah domačij po hišnih številkah in ponuja izjemno obsežno zbirko podatkov za več kot 9000 ljudi — nekdanjih cerkljanskih faranov —od 18. stoletja pa do leta 1910.

Vključenih je 13 vasi: vseh današnjih 11 župnijskih vasi — Boršt, Cerklje ob Krki, Črešnjice pri Cerkjlah, Dolenje Skopice, Gazice, Gorenje Skopice, Hrastje pri Cerkljah, Krška vas, Račja vas, Zasap, Župeča vas — in tudi vasi Veliko Mraševo in Zasavje, ki sta nekoč spadali pod župnijo Cerklje ob Krki.

Korenine cerkljanske fare so plod temeljite večletne raziskave podatkov iz matičnih knjig, katastrov, urbarjev in zapisnikov duš (Status animarum). Za vsako izmed 13 vasi je predstavljena tudi zgodovina vasi, navedeni so gospodarji domačij po urbarjih, katastrih in drugih registrih, priložen je zemljevid domačij in kmetijskih površin — tj. franciscejski kataster iz leta 1824, napisan je abecedni seznam vseh priimkov, ki so v rekonstrukcijah domačij po hišnih številkah, in izdelana je rekonstrukcija moške linije za najstarejši priimek v vasi. Poleg tega so prikazani tudi zanimivi statistični podatki: pet najpogosteje omenjenih priimkov, število rojenih po domačijah, število izseljencev in zdomcev, število tržaških in ljubljanskih najdencev, število padlih v 1. svetovni vojni in velikost domačij v letih 1835, 1858 in okrog leta 1910. V knjigi so tudi jasno izdelani rodovniki treh pomembnih cerkljanskih faranov (škof Stanislav Lenič, prevajalec in profesor Franc Omerza ter orglar in organist Andrej Račič).

Knjiga je obogatena z umetniškimi ilustracijami akademskega slikarja Gregorja Smukoviča ter sodobnimi in starimi fotografijami, ki so danes še posebej zanimive. Pozornost pa pritegnejo tudi kopije starinskih okrasnih zapisov imen vasi in najstarejših vaških priimkov ter fotografije osebnih podpisov in zanimivih starih dokumentov. K avtorjevem delu so dodane še naslednje zanimivosti: župnijska kronika, zgodba sestre Tilene Jamnik, študijska naloga Mesto, gospostvo in grad Brežice, zgodba o izseljenki iz Krške vasi in zgodba o razbojniku iz Krške vasi.

Dokumenti za dnevni red zbora članov SRD 2014:

  1. Letno poročilo računovodje
  2. Inventurni zapisnik Merila za delitev prihodkov
  3. Članstvo
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Letno poročilo predsednika in program dela za leto 2014

 Poročilo Zbora članov 2014 hrani arhiv Slovenskega rodoslovnega društva.

Zbor članov 2014 038

 037  034

040 039

Main page Contacts Search Contacts Search