Dosedanja predavanja

20.4.1994 Peter Hawlina: Novi programi za rodoslovje
28.8.1994 Janez Toplišek: Prevedena verzija programa Brother's Keeper
10.1.1995 Lojze Kobi: Rodovnikarstvo z računalnikom
14.2.1995 dr. Marjan Drnovšek: Družinski arhivi in njihov pomen
1.3.1995 dr. France Štukl: Rodoslovne raziskave in arhivsko gradivo
14.3.1995 dr. France Štukl: Rodoslovne raziskave in arhivsko gradivo
18.4.1995 dr. Tomaž Pisanski: Raziskave prek interneta
16.5.1995 dr. Stanislav Južnič: Rodoslovne raziskave s pomočjo urbarjev
28.6.1995 dr. Ema Umek: Matične knjige kot vir za rodoslovje
12.9.1995 Peter Hawlina: Pisanje družinske kronike
21.9.1995 dr. Sonja Anžič: Fondi Zgodovinskega arhiva
10.10.1995 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti
18.10.1995 Nenad Novaković: Fondi Narodne in univerzitetne knjižnice
14.11.1995 Peter Hawlina, Janez Toplišek, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti
21.2.1996 dr. Bogdan Kolar: Status animarum kot rodoslovni vir
22.3.1996 Peter Hawlina, Janez Šmitek: Rodoslovje (Glasova preja)
11.4.1996 Peter Hawlina, Anton Tomažič, dr. Tomaž Pisanski: Novosti na področju računalništva
21.5.1996 dr. Stanislav Južnič: Uskoki - naši predniki
16.7.1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Internet, programi, podatki
26.9.1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Novosti - SW in podatki
22.10.1996 Marijana Kos: Strokovno obravnavanje arhivskega gradiva
21.11.1996 Janez Keber: Izvor priimkov
14.12.1996 Max Lorisch: Mormonski raziskovalni centri
28.1.1997 prof. Matevž Košir: Imenjske knjige, zemljiški operati in katastri z vidika rodoslovnih raziskav 
25.2.1997 dr. Ema Umek: Civilne matične knjige 
25.3.1997 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniška tematika
22.4.1997 dr. France Štukl: Nastanek domačih imen (in priimkov) iz upravnih funkcij
27.5.1997 Peter Hawlina, Tone Tomažič: Predstavitev rodovnika na spletu
17.6.1997 dr. Mojca Ravnik, dr. Tomaž Pisanski: Obdelave statusov animarum za raziskovalne namene 
23.9.1997 II. konferenca: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije
28.10.1997 dr. Božo Otorepec: Zgodovina rodoslovja na Slovenskem
11.11.1997 prof. Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri 
9.12.1997 Peter Hawlina: Računalniška tematika - priporočila za delo
16.12.1997 dr. Vladimir Batagelj, dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
13.1.1998 dr. France Jakopin: Kaj priimek pove rodoslovcu 
27.1.1998 dr. Vasilij Melik: Prvi popis prebivalstva na Slovenskem 
10.2.1998 dr. Alfred Ogris: Rodoslovni viri v celovškem arhivu 
24.2.1998 dr. Ema Umek: Gospoščinski arhivi kot rodoslovni vir 
10.3.1998 dr. Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj 
24.3.1998 dr. France Dolinar: Cerkvena in civilna ozemeljska organiziranost v zadnjih stoletjih 
14.4.1998 dr. Günther Junkers: Rodoslovni projekti v Nemčiji
9.6.1998 Lea Benedejčič:  Rodovniki znanih Slovencev na slovenski spletni strani
16.6.1998 Vasja Butina: Moj rodovnik (predstavitev knjige)
29.6.1998 Peter Hawlina: Nismo od včerajšnjega dne - odprtje razstave
14.7.1998 dr. Tomaž Pisanski: Računalniško grboslovje
11.8.1998 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)
22.9.1998 dr. Andrej Hozjan: Rodoslovni viri v mariborskem škofijskem arhivu 
22.9.1998 Xavier Guyot: Rodoslovje v Franciji
28.9.1998 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
29.9.1998 Maja Hegedič: Predstavitev Centra za družinske raziskave
27.10.1998 prof. Lucijan Bratuš: Rodovnik pisave
24.11.1998 Janez Toplišek: Prikaz rodovnika v obliki HTML 
15.12.1998 Peter Hawlina: Rodovniki mitoloških oseb in plemstva
15.12.1998 Peter Hawlina: Kako izdelam družinski rodovnik (s predstavitvijo slovenskega rodoslovja)
12.1.1999 dr. Janez Cvirn: Mednarodni stiki družbenih elit
26.1.1999 dr. Tomaž Pisanski: Grboslovje z računalnikom 
23.2.1999 dr. Tatjana Tomazo-Ravnik: Matične knjige kot vir bio-demografskih podatkov
9.3.1999 Bogdan Novak: Slovenska saga
20.4.1998 dr. Marica Štefančič: Rodovniki človeštva
25.5.1999 Felix Gundacker: Izkušnje poklicnega rodoslovca
22.6.1999 Silvo Torkar: Predkrščanska osebna imena v slovenskih priimkih
25.9.1999 IV. konferenca Slovenskega rodoslovnega društva
26.10.1999 dr. Marija Makarovič: Rodoslovje in etnologija
23.11.1999 dr. Stane Granda: Pomen rodoslovja za novejšo politično zgodovino
21.12.1999 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)
25.1.2000 dr. Vinko Rajšp: Slovenija na vojaških zemljevidih
22.2.2000 Peter Hawlina: Izdelave indeksov matičnih knjig
28.3.2000 dr. Andrej Vovko: Biografski leksikoni
18.4.2000 mag. Helena Ložar-Podlogar: Šege ob življenjskih mejnikih
23.5.2000 dr. Zvonka Z. Slavec: Epikraniološka povezava družine grofov Celjskih
27.6.2000 Aleksander Lucu: Dinastije
25.7.2000 Peter Hawlina: Prenosljivost podatkov in objave na spletu
26.9.2000 mag. Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju. 
30.9.2000 Rodoslovna konferenca
24.10.2000 Irena Tršinar: Centralni register prebivalstva - vsebina, uporaba, možnost dostopa
28.11.2000 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
19.12.2000 dr. Petra Svoljšak: Arhivi prve svetovne vojne
23.1.2001 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
27.2.2001 dr. Milko Matičetov: Ženska oblika priimkov
27.3.2001 Peter Hawlina: Predstavitev računalniških pripomočkov
17.4.2001 dr. Marko Razpet: Jurij Vega in koledar
22.5.2001 Vladimir Bohinc: Raziskave po naročilu
26.6.2001 dr. Pavle Merku: Zgodovina priimkov na slovenskem Zahodu
24.7.2001 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski, Janez Toplišek: Rodoslovje in internet
10.11.2001 Mednarodna rodoslovna konferenca
22.9.2001 Piknik in rodoslovna konferenca
25.9.2001 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških revijah
23.10.2001 Peter Hawlina: Povezovanje in združevanje podatkov
27.11.2001 Ivan Cimerman: Naša vas skozi čas
18.12.2001 dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v ZDA
22.1.2002 mag. Maruška Vidovič: Poročne migracije
26.2.2002 Rok Stergar: Slovenci v avstrijski vojski
26.3.2002 Aleksej Kalc: Spiski potnikov v tržaškem pristanišču
23.4.2002 Peter Hawlina: Novosti iz rodoslovnega računalništva
28.5.2002 Jaka Hawlina: Civilne in cerkvene uredbe glede porok med sorodniki
18.6.2002 Irena Zupanič-Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
23.7.2002 mag. Zijad Bećirović: Običaji v islamski družbi
24.9.2002 Peter Hawlina: Računalniške aktualnosti
26.11.2002 Mirko Kambič: Kaj nam povedo stare fotografije
17.12.2002 dr. Marija Stanonik: Družinska saga
29.1.2003 Blanka Avguštin Florjanovič: Restavriranje arhivskega gradiva
25.2.2003 Tone Krampač: Raziskave v Nadškofijskem arhivu
25.3.2003 Janez Keber: Iz priimkovne delavnice
22.4.2003 Peter Hawlina: Združevanje rodoslovnih datotek
12.2.2003 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških publikacijah
27.5.2003 dr. Viktorija Žnidaršič: Ženitna pogodba nekoč in danes
24.6.2003 dr. Bojan Balkovec: Pomožne zgodovinske vede
23.9.2003 dr. Miha Preinfalk: Rodbina Auersperg
28.10.2003 Peter Hawlina: Referenčne datoteke
25.11.2003 Ryan E. Swapp: DNA analize
16.12.2003 Peter Hawlina: Mehanizmi in pripomočki za iskanje in primerjavo
20.1.2004 dr. Vasilij Melik: Zapisovanje priimkov
24.2.2004 Peter Hawlina: Programi za grafične prikaze
22.3.2004 Klemen Jelinčič: Židovsko rodoslovje
20.4.2004 dr. Radovan Komel: Dedne bolezni
25.5.2004 Ryan Swapp: Genetsko rodoslovje
22.6.2004 dr. Peter Lazar: Rodovniki domačih živali
18.9.2004 dr. Milan Sagadin: Poznoantična naselbina Ajdna
26.10.2004 Janez Toplišek: Predstavitev knjige Rodoslovje
23.11.2004 Janez Štiglic: Ukradeni otroci
21.12.2004 dr. Zvonka Zupanič Slavec: Bolezni Habsburžanov
25.1.2005 Bojana Rogelj-Škafar: Predstavitev Etnografskega muzeja
22.3.2005 dr. Tomaž Pisanski: Osnove grboslovja
19.4.2005 dr. Stane Granda: Slovenska kmečka elita
24.5.2005 Peter Hawlina: BK utility program
28.6.2005 Življenje in delo Boža Škerlja
27.9.2005 Marjaž Blokar: Predstavitev porgrama Legacy
11.5.2005 David Cvet: Borilne veščine
22.11.2005 dr. Marko Oblak: Rodoslovne raziskave na Tržaškem
20.12.2005 Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika
24.1.2006 dr. Mitja Guštin: Tisti z vhoda
28.2.2006 Peter Hawlina: Rodoslovni prikazi z računalnikom
28.2.2006 Bojan Sajovic: Program PHP
28.3.2006 dr. France Megušar: Keltske jezikovne ostaline
25.4.2006 Stanko Dolenšek: Digitalna fotografija
23.5.2006 Loredana Sega: Kaligrafski rodovniki
27.6.2006 dr. Andrej Mrvar: Novosti v programu PAJEK
26.9.2006 dr. France Malešič: Kronika nesreč v gorah
24.10.2006 Jože Konda: Varovanje slovenskega zračnega prostora
28.11.2006 Pavle Florjančič, Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v slovenski zgodovini
19.12.2006 dr. Katja Drobnič: Človeški genom
23.1.2007 Leopold Mokotar: Emigracija v Ameriko
24.4.2007 dr. Marjan Smolik: Predstavitev semeniške knjižnice
22.5.2007 mag. Mojca Kovačič: Nesrečne ljubezni v srednjem veku
26.6.2007 dr. Mojca Ravnik: Obujanje spomina
15.9.2007 dr. Karmen Medica: Rodoslovje in antropologija
23.10.2007 dr. Janez Arnež: Arhiv slovenskih izseljencev
27.11.2007 dr. Stanislav Južnič: Zgodovina Kostela
18.12.2007 dr. Andrej Marušič: Suicidnost
22.1.2008 Miha Šimac: Zdravstvena in duhovna oskrba v I. svetovni vojni
26.2.2008 dr. Marko Šimac: Hrvaško rodoslovje
25.3.2008 Luka Kurilić: Judovstvo, krščanstvo, islam in širiatsko pravo
22.4.2008 dr. Stane Granda: Ilirske province
27.6.2008 Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika
24.6.2008 Šentjanževo 2008
22.7.2008 Jasmina Stanojević: Društvena knjižnica
15.9.2008 Loredana Zega: Kaligrafski rodovniki
28.10.2008 Jasna Matajec Judnič: Sociološki vidiki staranja
25.11.2008 Barbara Riman: Slovenci na Reki
16.12.2008 Peter Hawlina: Spletno rodoslovje - socialna omrežja
27.1.2009 dr. Matjaž Klemenčič: Slovensko izseljenstvo v ZDA
3.2.2009 Peter Hawlina: Računalniški praktikum za začetnike
10.2.2009 Aleksander Hribovšek: Grboslovne zanimivosti
24.2.2009 dr. Marjan Drnovšek: Izseljenstvo
3.3.2009 Peter Hawlina: Računalniški praktikum za začetnike
24.3.2009 Marijan F. Kranjc: General z rodovnikom
31.3.2009 Peter Hawlina: Računalniški praktikum za začetnike
7.4.2009 Peter Hawlina: Računalniški praktikum za začetnike
21.4.2009 Jasna Vanček: Kriza družine
26.5.2009 Joe Valenčič: Znameniti Slovenci v ZDA
23.6.2009 Janez Suhadolc: Umetnik in politika
22.9.2009 dr. Stanislav Južnič: Rodoslovna podoba Kočevske
27.10.2009 Janez Toplišek, dr. Marko Oblak: Zgodovinski imenik župnij
10.11.2009 Robert Fonda: Predstavitev programa Genealogica Grafica
10.11.2009 Peter Kuhar: Nakupi po spletu
24.11.2009 Robert Fonda: Raziskovanje prek spleta
24.11.2009 Peter Kuhar: Skeniranje in obdelava fotografij
8.12.2009 Peter Hawlina: Rodoslovni stiki in dotiki v ZDA
26.1.2010 dr. Boštjan Kerbler: Dejavniki nasledstva na hribovskih kmetijah
9.2.2010 Peter Hawlina: Prešernov rodovnik
23.3.2010 Franci Solina: Pet sekund slave
13.4.2010 Janez Toplišek: Rodoslovje v Franciji
13.4.2010 Peter Hawlina: Predstavitev standardov
20.4.2010 Peter Hawlina: Računalniške novisti in pripomočki
11.5.2010 Rose Marie Jisa: Predstavitev Ameriškega rodoslovnega društva (SGSI)
25.5.2010 Janez Kebe: Rodoslovje in etnologija v Loški dolini
22.6.2010 Predstavitev nove številke Dreves
28.9.2010 Peter Hawlina: Referenčne datoteke za rodoslovce
26.10.2010 Romana Zajec: Medijska predstavitev osebe ali družine
21.12.2010 Slavko Mlakar: Članski priimki
11.1.2011 Peter Zavodnik: Family Tree Builder
25.1.2011 Tone Košir: Suhi dol in vasi tam okrog
22.2.2011 Katarina Čufar: Najnovejša spoznanja o življenju koliščarjev na Ljubljanskem barju
22.3.2011 Petra Seljak, Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem
19.4.2011 Zmago Tančič: Nekoč in danes
24.5.2011 Lidija Slana: Lichtenbergi
21.6.2011 Peter Hawlina: Računalniški pripomočki
26.7.2011 Robert Fonda: 
27.9.2011 Roberto Žigulić: Rodoslovje Veprinca
25.10.2001 Marko Milkovič, Aleš Pertot: Rodoslovje na Tržaškem
22.11.2011 Aldo Rupel:
20.12.2011 France Malešič: 750 let Kamnika
21.1.2012 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
27.2.2012 Peter Hawlina: Prenos gradiva na sodobne medije
27.3.2012 Anton Velušček: Življenje koliščarjev
24.4.2012 Francka Premk: Lastna imena v slovenski protestantiki
22.5.2012 Miha Preinfalk: Marjan Rugale
26.6.2012 Peter Hawlina: Standardi in referenčni indeks
10.7.2012 Robert Fonda: Lokavska hišna imena
24.7.2012 Robert Fonda: Rodoslovne spletne izkušnje
25.9.2012 Robert Fonda:
24.10.2012 Marko Snoj: Etimologija priimkov
27.11.2012 Lidija Sambunjak: Rodoslovje na Hrvaškem
18.12.2012 Ema Umek: Matične knjige
22.1.2013 Matjaž Bizjak: Slovenci v tujih vojnah
26.2.2013 Sandro Pečenko: Sekundarni rodoslovni viri
19.3.2013 Damjan Glavač: Pomen genomskih sekvenc
14.5.2013 Peter Hawlina: Rodoslovne izkušnje v ZDA
28.5.2013 Peter Hawlina: Prikazi rodovnikov
18.6.2013 Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom
23.7.2013 Robert Fonda: Rodoslovje z računalnikom
24.9.2013 Peter Hawlina: Predstavitev vidnejših genetskih projektov
22.10.2013 Robert Fonda: Nekatere koristne prakse
26.11.2013 Žiga Stanič: Uporaba APPLE tablice pri rodoslovnem delu
26.11.2013 Peter Hawlina: Družinske kronike s sodobnimi pripomočki
10.12.2013 Peter Hawlina: Predstavitev genetske številke časopisa Drevesa
17.12.2013 Irena Rožman: Kultura rojstva na slovenskem podeželju
28.1.2014 Miha Preinfalk: Nekaj plemiških rodbin 18. stoletja na Slovenskem
25.2.2014 Franci Lazarin: Lazariniji
11.3.2014 David Smukovič: Korenine Cerkljanske fare
25.3.2014 Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom
22.4.2014 Peter Hawlina: Brother's Keeper 7
27.5.2014 Tončka Jelenc: Kronogrami in verzi v matičnih knjigah
17.6.2014 Peter Hawlina: Računalniška tematika
22.7.2014 Robert Fonda: Računalniška delavnica
23.9.2014 Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče (predstavitev knjige, vtisi večera)
28.10.2014 Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače, niso za igrače
25.11.2014 Peter Hawlina: V Galicijo, po sledeh fronte I. svetovne vojne
16.12.2014 Vladislav Stres: Odkritja v zvezi s karantanskim knežjim kamnom
27.1.2015 Miha Mlinar: Oblikovalci arheološke podobe Posočja
24.2.2015 Marko Štepec: Zamolčano o vojni
24.3.2015 Matjaž Anžur: Slovenska mitologija
21.4.2015 Andrej Mrvar: Uporabnost programa PAJEK za rodoslovce
26.5.2015 Robert Fonda: Računalniški pripomočki
23.6.2015 Peter Hawlina: Kontrolne rutine v programih
11.8.2015 Peter Hawlina, Rose Marie Jisa: 20 let SRD
22.9.2015 Peter Hawlina: Rodoslovne spletne strani
27.10.2015 Janez Sketelj: Zgodovina krščanstva
24.11.2015 Tone Krampač: Popis prebivalstva 1754
22.11.2015 Peter Hawlina: Rodoslovna tehnologija
22.12.2015 Progam Gramps, MAC Family Tree
26.1.2016 Damjan Glavač: Novi pristopi analize mtDNK
23.2.2016 Tomaž Štefe: Mrzel veter tebe žene
22.3.2016 Peter Hawlina: Računalniška tematika
26.4.2016 Janez Toplišek: Arhivski priročnik
24.5.2016 Kozma Ahačič: Misli o slovenskem jeziku
27.9.2016 Andrej Šemrov: Zgodovina denarja v Sloveniji
25.10.2016 Peter Hawlina: Kakovost podatkov, Veliki rodovniki
8.11.2016 ____ ____:Predstavitev programa Inkscape
22.11.2016 Katarina Čufar, Elena Leggissa: Nova odkritja na Ljubljanskem barju
24.1.2017 Peter Hawlina: Rodoslovni programi
28.2.2017 Dejan Süč: Raziskovanje židovskih rodovnikov
28.3.2017 Podovor o genetiki
11.4.2017 Iztok Lapajne: Program Panorama
25.4.2017  
23.5.2017 Jurij Šilc: Historična topografija
13.6.2017 Tine Golež: Rodovniki štirih družin
Main page Contacts Search Contacts Search