Primopredaja posestva in ženitna pogodba - Milan Škrlj

 

Na Notranjskem, severno od Cerknice, blizu Otav, stoji vasica s tremi hišami, ki ima nenavadno ime, Beč. Pomeni pa izvir potoka, in prav pod cesto izvira potok, ki se potem kmalu vliva v Otavščico. Ta Otavščica dobi nato ime Borovniščica na kateri so slapovi imenovani Pekel nad Vrhniko, in eden je od pritokov Ljubljanice.

                                       

V hiši, ki nosi številko 3 se je rodila moja stara mama Marija.

Zdajšnji gospodar in moj sorodnik, Janez Borštnik še vedno hrani stare dokumente v katerih so zapisane obveznosti, pogodbe, dote, izgovorjene pravice in tudi tožbe zaradi ne spoštovanja tistega, kar je bilo zapisanega. Vse so to rokopisi v gotici, sicer lepi pisavi, vendar težko berljivi, ker je vsak pisar imel svoj poseben rokopis. Tudi nekatere besede so pomenile nekaj, česar sedaj ni več.  Ker je vse napisano v nemščini, mi je vse te porumenele in poškodovane papirje pokazal z željo, da bi rad vedel kaj vse tam piše.

Jemal sem potem posamezne spise in jih po mojem znanju nemščine, trudoma bral in prevajal v razumljiv jezik.

Iz dokumentov je bilo razbrati, da so se zgodbe dogajale prav dramatično, zlasti z odpravo desetine in tlake pa potem, ko je v družino prišel zet in je družina spremenila priimek Tavželj v Borštnik.

Najstarejši znani gospodar na kmetiji je bil Gregor Tavželj. Bil je podložnik gospostva Nadlišek s pravico do posestva. Vse to je bilo vpisano v zemljiških knjigah pri tem gospostvu. Imel je pet otrok: sinova Andreja in Matija, hčerke Gertrudo, Heleno in Uršulo.

Ko se je najstarejši sin Andrej poročil, mu je izročil posestvo, vendar z zadolžilnim pismom. V spisu, ki je napisan na sodišču v Ložu leta 1826, je zagotovljena tudi dota za mladoletne sestre in brata.

                                                                                             

1826    19/1

Schuldverschreibung

Kraft, welcher ich zu Eidespaterschribener bekenen dass ich in folge der heutemit meinem Vater Gregor Tauschel abgeschlachsenen Libergabs- und Libernahms Vertrages meinen minderjahrigen Geschwichterten Mathias, Gertraud, Hellena und Ursula Tauschel und zwar dem erste genannten 188 f und lezteren dreien  jeder 100 f zu ihren elterlichen Erebsentfertigungen fur die an mich geschechene Libergabe des Vatterlichen Grundes schuldig geworden bin.

Ich verspreche demnach fur  mich und meinen Erben diese zusamen mit Vier Hundert und Sechzig Gulden eicht. cht ausgesprochenendelterlichen Erbsabfertigungen meiner Geschwisterte bez. ihrer erreichten Grossjahrigkeit oder bez. ihrer fruheren Standesanderung jedoch ohne Verziehung aus zubezahlen, inzwischen aber auf die von mir ubernomene vaterliche zur lobk Herrschaft Nadlischeg dienstbare, zu Steurchische unter der Haus zahl 3 gelegene Hubrealitat auf eben demselben Satze (Qatze) sicher zu stellen und intabuliren zu lassen, auf welchem meine Braut Maria Turschitz mit ihren Heurathe spruchen sichergestellt wird, und ertheile daher zu diesem Ende dass ausdruckliche Intabilationsbefugniss hierauf.

In Ort und daten, da ich des Schreibens unkundig bin, ist dass mit meiner Hand zu,  der erbettenen Stammunterschrift gemachte Kreutzzeichen und die Mitunterschriften der Herrn Zeugen.

Amtskanzlers des Laas Gerechtes Schenberg

9. Janner 826

                                      X Andes Tauschel

                                           durch mich

                                    Gristopf Gester….L.R

                           als Namen kentiger und Zeugen

Ventattuz

Zapis na drugi strain pisma

Gegenwertige Schuldverschreibung ist uber bewilligung derLandgericht Schreibung ….. 9. Jannner 1826 No. 22 samt die mit Geschechet in die Herrschaft Nadlidcheggen Gemmerslich Thom: A Foll: 439 - 441 eingetenget, und zu genstend genschwesteter Mathias Gertruda, Hellena und Ursula Tausehe, auf die ….. Andre Taushl gehorige zu Kerschische gelegene, Herrschaft Nadlischeg ad rektif. No. 486 …..  mit 12 & 3/4 dh beamsagte Hube somit am nun zugechand, mit die jenigen Satzmechtenes die …. (nečitljivo)…. Maria geborene Turschitz intabuliert worden. Grund… ….Nadlischek 10. Februar 1826

1826    19/1

Zadolžilno pismo

Veljava, ki jo pod prisego priznam, da danes z mojim očetom Gregorjem Tavželj  sklepam pogodbo o prostovoljnem dajanju in prostovoljnem sprejemanju za moje mladoletne sestre in brata Matija, Gertrudo, Heleno in Uršulo Tavželj in sicer prvo imenovanemu 188 guldnov in drugim trem po 100 guldnov za njihovo dedno odpravo, ki sem jim bil dolžan po moji presoji na podlagi očetovstva (starševstva).

Potem si zagovorim za sebe in za svoje naslednike štiristo in šestdeset guldnov izgovorjene dedne odprave mojih sester pri njihovi polnoletnosti oziroma njihovega drugačnega stanja, vendar brez odbitka iz že izplačanega, med tem časom tudi z moje strani prevzete domače obveznosti podložništva do gospostva Nadlišek, za davke posestva, ki pripadajo hiši pod št. 3 prav tako zagotovim vpis v zemljiško knjigo (intabuliranje), na katere je zagotovljeno s snubitvijo za mojo nevesto Marijo Turšič in določam v tem namenu izraženo pravico do intabulacije (vpisa v zemljiške knjige).

Na mestu in v času ko sem nevešč pisanju, sem s svojo roko označil s križem moj podpis in so to z menoj podpisale priče.

Šef urada sodišča v Ložu, Schenberg

9. Januarja 1826

                               X Andrej Tavželj

                                 po meni

                            Krištofu Gester…..   L.R.

                            kot osebni znanec in priča

Ventattuz

Pričujoče zadolžilno pismo je s pristankom … spisa deželnega sodišča … z dne 9. januarja 1826 št. 22 skupnega …vpisano v … mapo A fol. 439-441 in sestram in bratu Matiji, Gertrudi, Heleni in Uršuli Tauželj … pripadajoče Andreju Tavžlju nahajajoč se v Kržišču, gospostva Nadlišek pod rektif. št. 486 z 12 & 3/4 … hube … in Mariji rojeni Turšič intabulirano posestvo,,, v Nadlišku, 10 februarja 1826. 

Zavezal se je, da bo za brata in sestre (v primeru poroke) preskrbel odpravnino in sicer za brata Matijo 188 guldnov, za sestre pa po 100 guldnov. Andrej je posestvo prevzel ob poroki z Marijo Turšič.

Drugi sin, Matija, se je leta 1878 poročil na Sv. Vidu in mu je v smislu pogodbe, izplačana dota 180 guldnov in prirejena gostija ob poroki. Tozadevno je opravljen tudi izbris zastavne pravice pri okrajnem sodišču v Ložu.

Gertruda se je poročila z Antonom Brencetom, ki je od svojega tasta Gregorja Tavžlja prejel 100 guldnov za doto svoje žene, s pobotnico podpisano dne 6. aprila 1816.

Helena se je poročila z Antonom Intiharjem na Bločicah.  Med spisi je tudi potrdilo z dne 22. decembra 1865, s katerim Helena Tavželj, poročena Intihar na Bločicah, potrjuje prejem dote od Jakoba Tavžlja, svojega nečaka, ki je bil takrat že gospodar pri hiši.

Uršula se je poročila z Jurijem Tekavcem iz Štorovega.

Dota je izplačana tako kot je zapisano in potrjeno z izjavami prič pri notarjih. Tako kot za Uršulo:

1838    3/3

Verzichtes  = Quittung

Womit ich endesunterkreutzter Georg Tekautz von Storou bekenne, dass ich das Heurathsgut meines Eheweibes Urshula, geborene Tauschel in Betrage von EinHundert achtzig Gulden dem Heurathesvertrage ddo. Schneeberg am 14. Janner 834. Z. 15 gemass, und hieraucht nach uber besondere …..  12 fds Eillz zusamen Ein Hundert neunzig zweg Gulden E….  von Andreas Tauschel von Schupeinu bar und richtig erhalten, und von ihm  ..hsichtlich des  Heurathesgutes und  …  alterlichen Erbtheiles meines Eheweibes Urshula nichtes mehr anzugerechen habe, wesswegen ich  auch ihm  das Bestugniss einraume, diese Forderung, im falle sie irgendwo intabulirt sege solte, ohne meinen weitere Verstandigung laschen zu  lasten .

Schneeberg am 3. Marz 1838

                                  + Georg Tekautz

                                       durch mich

                                  Wilhelm Praugfeld

                                            nečitljivo

1838   3/3

Odpoved = poravnava

S katero jaz spodaj označen s križem Jurij Tekavc iz Štorov priznam, da sem doto moje zakonske žene Uršule, rojene Tavželj, v znesku sto osemdeset guldnov za poroko, določeno v Snežniku 14. januarja 1834 št. 15, in nato še posebej  ….. 12 fds  …  , skupaj sto devetdeset   ….  guldnov  …  od Andreja Tavžlja iz Župenja, v denarju v popolnosti prejel, in od njega …za poročno doto in dedni del moje zakonske žene Uršule nič več ne računam, zato  mu jaz še ….  to terjatev, v primeru če bi hotela ona to intabulirala kjerkoli, brez mojega dodatnega pristanka.

V Snežniku 3. marca 1838

                        + Jurij Tekavc

                             po meni

                    Viljemu Praugfeldu

                          ostalo nečitljivo 

Andrej je doživel odpravo desetine in tlake, na podlagi cesarskega patenta iz leta 1849, kar je vsekakor posledica dosežkov revolucije leta 1848.

                                                                                                                            

Laufender Nr. 275

Zehent

Billige Entschadigung

Eingetragen im Grundentlastungs-

Cataster:      

St. Gemeinde: Ottave

St.   …  Laas

Berechtigtes Gut: Herrschaft Nadlišek

Urkunde

uber die

Zehententlastung fur den

Andre Tauschel von Keržiščhe No. 3

Nr. 226 des Nachweisungsoperates

Gegen die Urkunde wurde keineBerufung von dem Verpflichteten/Berechtigten vorbehalten.

 Besedilo v nemščini (glej original

)

Tekoča št. 275

Odobritev odškodnine za desetino

Vpisano v kataster zemljiške odveze:

Davčna občina: Otave

Davčni … Lož

Upravičenec posesti: gospostvo Nadlišek

Dokument

o

odpravi desetine za

Andreja Tavžlja s Križišča št. 3

Številka spisa: 226

Zoper ta dokument ni možna pritožba zavezanca/upravičenca.

Besedilo v slovenščini (kot v originalu)

     Pritožbno pismo z priloženim pervotnim spisam komisije razsodbe če si je pri obravnavi pritožba prideržana bila se ima po &.119 v neprestopljivi dobi od 14 dni, katera od dneva prejema teče, dištriktni komisii, in le takrat, ako ta v dištriktu več pričijoča ni, deželni komisii predložiti. Če vdeleženi ni v pravim času pritožbe položil, se ta kar več v presojo vzela ne bode.

     (&. 111 in 112.) V tistih zadevah, ko je pravica do prejema v prepiru, ima distriktna komisija  odškodnino na podlagi djanjskiga  posestva izvediti, razsodbo storiti, in jo tistim vdeleženim, ki so se zoper pravico prejema vstavili, s tem opominam poslati, de imajo v zapadnim obroku (brištu) šestih dnevov pravdo začeti, in med tem časami dištriktni komisii vloženje tožbe skazati, če ne se bo pravica tožbe za vgasnjeno in odškodna razsodba  za pravoveljavno spoznala. Ako se za kakim primerljeji dejansko posestvo določiti ne da , ima komisija vpravičeniga  z ravno tem zapadnim obrokam (brištam) šesterih tednov na pravdno pot navižati, s tem pravnim nasledkam, de, če se tožba ne vloži, se to ravno za toliko ima, kakor de bi se bil vpravičeni trajni prejemšini odpovedal. Tisti, ki je pravdo dobil, ima sodno potrjeni prepis sodbe v 3 dneh, odkar je pravnoveljavna postala, deželni komisiji predložiti.

     &. 120. Pravočasni vlog pritožbe ali tožbe (&. 111 in 119) ne zaderžuje razsodbe oškodovanja in po ti razsodbi prisojeniga plačila. &. 121. Zoper razsodbo deželne komisije , je pa le takrat pritožba daljej do ministerstva pripušena, če je deželna razsodba dištriktne komisije  prenaredila. Ta pritožba se ima v zapadnem brištu 14 dni, potem ko je razsodba po sodni poti vdeleženim izročena bila, z priloženim pervotnim spisam razsodbe, deželni komisii predložiti.   

Vin der k.k. Grundentlastungs-Distriktskomission Laibach ist auf Grunde des Patentes vom 4 Marz 1849 und der Ministerial-Verordnung vom 12. September 1849 die Entschadigung fur den ganzen …. … .. und Jugend Zehent von den inbezeichneten Realitaten fur den Zehentpflichtigen mit einer jahrlichen Rente von 1 fl. 56 kr, zage. ein Gulden  56 kr., welche von 1. November 1848 an zu laufen hat und von dem Verpflichteten in den landesublichen Steuerraten an das  k.k. Steueramt abzufuhren ist ausgemittelt worden.

Die jahrliche Rente im zwanzigfachen Betrag zum Kapitale von 38 fl. 40 kr. frage Dreijhsigacht Gulden 40 kr. erhoben, bildet samt dem Kapitale eine auf den bezuglichen ingedachten Realitaten mit der gefeslichen Prioritat vor allen anderen Hypotekarlasten bestehende die Vorrechte der landesfurstlichen Steuer geniessende Last, von der sich der Verpflichtete auf die  im &. 61 hohen Ministerial-Verordnung vom 12. September  1849 bezeichnete Weise durch Bezahlung des Kapitals an das Steueramt befreien kan.

Gegen diese Entschadigung ist der vorerwahnte Zehent von den inbezeichneten Realitaten fur immer aufgehoben.

Die entschadigung fur die Ruckstande vom Nussjahre 1848 ist ermittelt worden auf 3 fl. 52 kr frage: Drei Gzulden 52 kr, welche der Verpflichtete in 12 monaten an das k.k. Steueramt abzufuhren hat.

Von der k.k. Grundentlastungs-Districtscommission

Laibach am 1. September  1853

(druga stran)

S strani cesarsko kraljevske komisije za odpravo zemljiške odveze okraja Ljubljana, na podlagi Patenta z dne 4. marca 1949 in ministrske odločbe  z dne 12. septembra 1949, je določena odškodnina za vso…………… ……………………... desetino od vpisanih nepremičnin za zavezance desetine z letno rento 1 fl. 56 kr., z besedami en gulden in 56 krajcarjev, ki jo morajo izvajati zavezanci od 1. novembra 1948 in plačati v običajnih obrokih deželnega davka k.k. davčnemu uradu.

Ta letna renta je v dvajsetkratnem iznosu glavnica, ki znaša 38 fl. in 40 kr., z besedami osem in trideset guldnov in 40 krajcarjev, ki skupaj daje kapital omenjene nepremičnine z zakonsko prioriteto pred vsemi obstoječimi predpravicami hipotekarnih zadolžitev, kot to omogoča deželni vojvodski davek, od katerega so lahko oproščeni zavezanci po & 61 odločbe visokega ministrstva z dne 12. septembra 1848 s katero je predpisan način odplačevanja kapitala davčnemu uradu.

S to odškodnino je prej omenjena desetina za označeno nepremičnino odpravljena za vedno.

Za ostanek letne uporabe za leto 1848  je določena odškodnina v znesku 3 fl. 52 kr., z besedami: trije guldni in 52 krajcarjev, ki jo morajo plačati zavezanci v 12 mesecih k.k. davčnemu uradu.

K.K. okrajna komisija za odpravo zemljiške odveze

Ljubljana, 1. septembra 1853

Andreja je nasledil  najstarejši sin Jakob

Jakob je imel pet otrok, štiri hčerke in sina. Ker je sin France umrl v pretepu fantov (obstaja policijski zapis), je sklenil sporazum o predaji posestva zetu Francetu Borštniku iz Rakitne. Ta pogodba o predaji posestva je obenem tudi zanimiv sporazum o poroki

Za Andrejem je posestvo prevzel Jakob. O tem prevzemu ni dokumenta. Je pa postalo pestro pisanje dokumentov ob poroki Jakobove hčerke Marije s Francetom Borštnikom iz Rakitne. Jakob je imel sina, vendar je ta nesrečno izgubil življenje ob nekem fantovskem pretepu (obstaja policijsko poročilo).

Za predajo posestva zetu je sklenjena pogodba pri notarju. Ta pogodba o predaji posestva je obenem tudi zanimiv sporazum o poroki.

S to pogodbo je določeno:

$1-          obseg posestva (gozd, gmajna, gospodarske potrebščine, voz, žaga, mlin) in cena,

$1-          bala in dota za hčerke,

$1-          terjatve,

$1-          prehrana, stanovanje, obleka, obutev za starega gospodarja in njegovo ženo,

$1-          vpis v zemljiško knjigo,

$1-          pravice v primeru smrti enega ali drugega zaročenca,

$1-          pravice otrok, ki bodo rojeni v zakonu.

V pogodbi so zapisane tudi cene notarske usluge:

            - honorar         5 guldnov

            - pisanje          70 krajcarjev

            - ?                    3 gold. 75 kr.

            - ?                    5 kr.

Prepis te pogodbe, ki ga je namestnik notarja pripravil za Franceta Borštnika, je stal 4 goldinarja in 15 kr.  

V prevodu se glasi:

         1

Angemeldet um 5. November  1875 Z. Reg.Post 441

B. L. Klemenčič

Geschiftzahl 3841

Notariats Act

Unter der Regierung seiner k.k. apost Majestat Franz Josef I Kaiser v. Osterreich etc. etc. etc. - am vierten November 1870 funf -  vor mir Albert Johann Ritter von Xoefern Saalfeld k.k. Notar in Loitsch am Wohesitze zu Planina H. No. 85 erscheinen die mir personlich bekennten Verteien Jakob Tauželj versitzenter Grundbesitzer von Beč H. No. 3 im Gerichtbezirke Laas, als Ubergeber, denn Franz Borštnik v. Rakitna  H. No. 51 im Gerichtbezirk Oberlaibach - als Ubernehmer dessen Bruder Johann Borštnik Grundbesitzer ebendort, denn die … . Ubergebers tochter Maria Tauželj v. Beč und wunschen, dess in Notariatsform inifgenomen werden Folgender ….:

Ubergebsvertrag zugleich Ehespacte:

&.1. Ich Jakob Tavželj ubergebe demnach fur mich Erben und Rechtsnachfolger meinem engehender Schwiegerson Franz Borštnik meine in Beč liegenden Realitaten seint zugeh.. sub Urb. No. 306/299 Rectfi No. 486 ad Grundbuch Herrscaft Nadlischek gegen dem des derselben meine mg. Tochter Maria Tavželj eheliche, mit ellen jenen Rechten und Pflichten,  wie ich solche bisher besessen und benutzt habe mit der Bewilligung zur sogleichen fisischen Besitzer Greifung nachgeschlossener Ehe mit meiner genanten Tochter und sohin Einverleibung des Eigentumsrechtes hinreuf nach geschlossener Ehe und Beibringung des disfalligen Treuungsscheines uber Ansuchen des Franz Borštnik  und auf seine Kosten.

&.2.  Zum Behufe und Gebuhrenbemessung und Konstatirung des Vermogens werden die Ubergebgeter nachstehend bewertet als

die Grundstucke seint Aquivalent Wald und

jus v gmajni um …………………….  1300 f

die Gebeude auf …………………….    200 f

die Fundus instructus auf …………...    140 f

die ubrigen todten und belendigen Fahrnisse ausgenamenne von ein paar Achsen  ver den grussten um …………………………    330 f

der segstettentheil pr ………………..      20 f

der Muhlentheil pr ………………….      10 f

zusammen daher pr. ………………… 2000 f

sage: Zweitausend Gulden osterr. Wahrung. Sogleich nach geschlossener Ehe mit Maria Tauželj ins unwiederrufliche Eigentum  und bezahlt von d.. angefengen alle diese Realitat treffenden lf. Steuere und sonstigen …ngen aus Eigenem.

&.4.  Der Ubernehmer Franz Borštnik bezahtl nach Annweisung des Ubergener Jakob Tauželj nachstehende ……. Schulden und Erbscheften als:

a.  Die fur den Ubergebersbruder Josef Tauželj mit Ubergebsvertrag dto 5. Febriar 1857 intabulirte Erbschaft pr 400 f OTZ. oder osterr. Wahrung  …. ……………….   420 f

Hochzeit und Balle im

Verehelichungsfalle pr ………….. 52 f 50 kr

b. Die intabulirte Forderung  des Michael Klančar von Pikovnik pr. ……………….38 f

c.  Des Johann Pirman von Pirmane pr ..  30 f

d.  Des Lorenz Bonač von Sevšček pr .  19 f

e.  Den Ubergebers Kindern als vaterliche und muterliche Erbschaft als:

   der mg: Anna Tavželj ……………….250 f

   der mg: Franziska Tavželj …………..250 f

   der mg: Franz Tavželj ……………….350 f

   der mg: Maria Tavželj, sonstigen Braut der

   Betrag pr ………………………….…450 f

d. V. nebst der stendesmassigen Hochzeit und Balla im Verehelichungsfalle f. der Ubergeber Jakob Tavželj ein Betrag pr …………..300 f,

sage dreihundert Gulden bis Ostern 1876 die Halfte und die andere Halfte bis St. Lorenci 10. August 1876 ohne Interessen. 

Obige Erbschaften der mg. Anna, Franciska Tavželj sowie der

Mariane Tavželj nebenfalls  …………. 250 f

und dem mg. Franz Tavželj bei erreichten  …jahrigkeit oder Stendesanderung zu bezahlen.

                                       Summa 2409 f 50 kr.

Welche Summe als der eigentliche Ubergebsshilung angenomen wird.

&.5.  Verbindet sich  der Ubernehmer dem Ubergeber lebenslanglich und ungesch..lert nachstehenden Lebensunterhalt verabfolgen und zu geben.

A.  Im zusamenleben Kost am gemeinschafltichen Lische, gemeinscafliches Wohnungsrecht in Krankheit die Krankeikost bei unverschurtem Brote, Bekleidung und Beschuh… … moglichste Aushilfe beim Hause.

B. Im Trennungsfalle hingegen nebst Wohnung im Hause einen besonderen Lebensunterhalt nach dem Ausspruch dreier von beiden Theilen einverstandlich gefuhlten Scheids… zu entrichten haben.

Dieser Auszug wird in beiden fullen auf 30 f, sage: dreisig Gulden bewertet.

&.6.  Statt Bezalung des auf der Ubergebersrealitat fur die Ubergebersonkel Mathias Tavželj mit Ubergebsvertrag vom 9.Janner 1826 intabulirten Erbschaft pr 180 f AMZ verbindet sich Ubernehmer denselben Mathias Tavželj vollstandig zu verpflugen und zu versorgen, veshalb Mathias Tavželj aus desem Grunde und fur diese fall die Loschungquittung uber obigen Erbvertrag dto. 1. Februar 1872 ausgestellt hat. Ebenso bleibt Auszug Andreas Tavželj ausrecht.

&.7.  Die vom Ubergeber ausbedungenen in … …hut der Ubernehmer zu futtere dafur hat ab… …etzterer des ..iht mit den ..hsenfuhren zu l.ifer..

&.8.  Der Ubernehmer Franz Borštnik erteilt die …..  …liche Bewilligung, dass gleichzeitig mit seiner Einschreibung als sonst solche nicht bewilligt wird, das Pfandrecht der Sicherstellung der elterlichen Erbschaften als fur … Franciska und Mariana Tavželj a pr 250 f, Franz Tavželj pr. 350 f nebs Hohzeit und Balle im  Verehelichungsfalle und Maria Tavželj pr. 450 f n. V. sonder des Lebensunterhaltes fur die Ubergeber Jakob Tavželj jahrlich angenomenem Verte pr 30 f und die …berkeit der Wohnung ob der Ubernomenen

                             Kz. Jakob Tavželj

                             Kz. Franz Tavželj

                             Kz. Johann Borštnik

                             Kz. Maria Tavželj

                      Josif Stadler mp N……   un.

                      Mathias …… mp…………..

          L.S.  Albert Johann Ritter von Hoefern Saalfeld mp     k.k. Notar

                 2. Bogen  Gekl. Z. 3841

Realitat grundbuchlich einverleibt werde.

&.9.  Die Brautpersonen Franz Borštnik  als gegenwartiger Ubernehmer, und die mdj. Ubergebers Tochter Maria Tavželj geloben  sich zu ehelichen.

&10. Die Brautigam, welcher zur Braut zuheuratet bringt zum Hause am Heiratsguts pr 300 f v. W.  eine …. im Werthe pr funfzehn Gulden einzalungsverspredhen … Bruders Johann Borštnik als vaterliche und …suchtlich elterliche Erbschaft und letzterer verbe…t sich solche binnen einem Jahre zu Henden des Bruders ubernehmers und Brautigens Franz Borštnik ohne Interesse zu bezahlen was die Brautpersonen zur Wiesenschaft nehmen.

&.11.  Fur die Todesfall haben die Brautpersonen folgende Verfugungen getroffen:

A.  Wenn der Ein oder der Andere der heutigen Brautpersonen wem eines mit Tode abgesehen sollte und wurden zu dieser Zeit keine und dieser Ehe geborene Kinder geborene Kinder verhanden, ist der uberlebende Ehegete Universalerbe zum  Nachlasse der Verstorbenen mit Aus… des  nach & 1253 ol Gb. zur letztewilligen Anordnung gesetzlich vorbehaltenen Vermogensvertheiles und wenn heruber nicht letztwillig verfugt werden ware, so beerbt gemass Erbvertrages der uberlebende Ehegette auch dises Vermogensvertrag.

B.  Waren zur zeit des Todes der einem oder des anderen der heutigen Brautpersonen Kinder, welche aus dieser Ehe hervorgegangen sind, vorhanden, so tritt der gesetztliche Erbfolge ein, doch wird fur diesen fall und beim Vortode des heutigen Brautigens vor der Braut festgesetzt, des die hinterlassen Witwe und heutige Braut der ..enzen ehegattlichen Nachlass nach der gerichtlichen Schatzung gegen Bezalung der Passiva Gebuhre.. und Erbschaften ihrer Kinder ins Eigenthum ebrechnen konen und zwar die Realitat mit dem Eigentumseinverleibungsbefugnisse.

&.12.  Erteilt der Brautigem die ausdruckliche Bewilligung, dess gleichzeitig mit seiner Umschreibung des Pfandrecht zur Sicherstellung der Verlassubernemsrechte ob der ubernommenen Realitat zu Gunsten seiner Braut Maria Tavželj grundbuchlich einverleibt werde.

&.13.  Der Ubergeber Jakob Tavželj verzichtet zu Guesten der Brautleute auf das Erbrecht nach seinen verschollenem Bruder Josef Tavželj hinsichtlich der entabulirten Erbschaft pr 400 f AMZ und dem Schuldscheinen dto. 5. Februar 1857.

                            Kz. Jakob Tavželj

                            Kz. Franc Borštnik

                            Kz. Johann Borštnik

                            Kz. Maria Tavželj

    Josef Stadler mp. ….. und Zeuger

    Mathias Ambrožič mp. Zeuger.

Hieruber wurde dieser Notariatsakt aufgenomenden Parteien in Gegenwart der mir bekannten und fuhigen Aktzeugen Josef Stadler von Planina und Mathias Ambrožič von ebendort in beiden Landessprechen vorgelesen und genn… sonach von den angeblich schreibensunkundigen Kontrachenten vor mir unterkreuzt deren Nemen der Aktzeuge Josif Stadler niederschreib sohin vor diesem und dem Mathias Ambrožič vor mir unterkreuzt und rucksichtlich unterfertiget. Eine …ausfertigung erfult Franz Borštnik eine gleiche stoun die ubrigen Interessenten ansuchen und erhoben.

        honorar                        5 f

        Schreibgeb.                         70 kr.

        Sogl. 1. Bogen pr.       3 f   75 kr.

         -"-    2.     -"-                        5 kr.

---------------------------------------------------

          Sa.                             9 f   45 kr.   

L.   Albert hoh. Ritter von Xoeffern Saalfel..

                                                    mp.

                                      K.K. Notar

Diese fur den Ubernehmer Franz Borštnik bestimte Ausfertigung stimt mit dem in den Akten des K.K. Notar Albert Johann Ritter von Hoefern Saalfeld in Loitsch zur Geschaftszahl 3841 befindlicheam 1 Bogen mit 3 f 75 kr. am 2 Bogen mit 50 Kr. gestengelten  Originale  uberein.

Laibach am 20 Februar 1878

Schreibgeb                     1 f   20 kr.

…………..                     1 f   30 kr.

Stgl. u. …                       1 f   65 kr.

-----------------------------------------------

    Sa.                              4 f    15 kr.

                           L.S. Joh. Arkad…

                              K.K. Notar

Als mit Dekret des h. K.K. Landesgerichtes Laibach dto. 21/10 1876 Z. 8310 bestellter Substitut des ubrigen K.K. Notar  

Prijavljeno 5. novembra 1875

Reg. Post 441

B. L. Klemenčič

Opravilna številka 3841

Notarska listina

Pod vladavino njegovega C.K. veličanstva Franca Jožefa I cesarja Avstrije itd. itd. itd. - z dne četrtega novembra 1870 pet – sta k meni Albertu Janezu vitezu Xoefern-Saalfeldskemu, K.K. notarju v Logatcu s sedežem na Planini št. 85, pristopila osebno znana …. Jakob Tavželj lastnik posestva z Beča št. 3 na področju okrajnega sodišča Loža, kot dajatelj, potem Franc Borštnik iz Rakitne št 51 na področju okrajnega sodišča Vrhnika, kot prejemnik, brat tega Johann Borštnik lastnik posestva iz istega kraja, hči dajatelja Marija Tavželj iz Beča in želijo, da se v notarski obliki pripravi naslednja ….

Pogodba o predaji oziroma sporazum o poroki:

&.1. Jaz Jakob Tavželj predam svojo  dediščino in dedno pravico svojemu zetu Francu Borštniku na mojo nepremičnino, nahajajočo v Beču pod urbarijsko številko 306/299, rektif. št. 486 pri zemljiški knjigi gospostva Nadlišek s tem prav tako moji zakoniti hčerki Mariji Tavželj z vsemi njenimi pravicami in dolžnostmi, ki sem jih jaz do sedaj imel in uporabljal s privolitvijo za prav tako dejansko predajo po zaključeni poroki z mojo imenovano hčerko ter pridružitvi pravice lastništva po zaključeni poroki in predložitvi tega potrdila o resnosti snubitve Franca Borštnika in njene vrednosti.

&.2.  Glede koristi in pristojbin ter ugotovitve zmožnosti so bile dajalčeve ocene naslednje:

ekvivalent gozda in gmajna  …….  1300 f

poslopje ………………………….    200 f

gospodarske potrebščine …………   140 f

 poleg zgoraj omenjenega tudi nepremičnine in en par voza …. za ………………. 300 f

 del žage………………………………20 f

del mlina ……………………………  10 f

vse skupaj torej ………………….   2000 f         

z besedami: dva tisoč guldnov avstrijske valute. Prav tako po sklenjenem zakonu z Marijo Tavželj z ……. lastništvo in plačilom in z začetkom vseh teh obstoječih nepremičnin z davki in drugimi  … iz posestva.

&.4.  Prejemnik Franc Borštnik plača po nakazilu dajatelja Jakoba Tavžlja sledeče …. obveznosti in dediščino, kot sledi:

a. Za dajateljevega brata  Jožefa Tavžlja kot je določeno s pogodbo o predaji z dne 5. februarja 1857 intabulirano dediščino v znesku 400 otz ali v avstrijski valuti ……………….   420 f

Svatbo in balo v primeru poroke  52 f 50 kr.   

b. Intabulirano terjatev Mihaela Klančarja iz Pikovnika ………………………….   38 f

c. Janezu Pirmanu iz Pirmanov           30 f

d. Lovrencu Bonaču iz Selščka           19 f

 e. Otrokom dajatelja kot dediščino za očetom in materjo, takole:

Ani Tavželj     ………………           250 f

Frančiški Tavželj ……………          250 f

Francetu Tavžlju  ……………          350 f

Mariji Tavželj, sicer nevesti znesek pr ……… ……………………………………    450 f

in poleg stanu primerne svatbe ter bale v primeru  poroke za dajatelja Jakoba Tavžlja znesek  pr ……………………….      300 f,

z besedami tristo guldnov do Velike noči 1876 polovico in drugo polovico do sv. Lovrenca 10. avgusta 1876 brez obresti.

Prej omenjene dediščine za Ano, Frančiško Tavželj kot tudi za Marijo Tavželj za vsako 250 f in Francu Tavžlju pri dosegu ……starosti ali pri spremembi stanu.

                                 Skupaj      2409 f 50 kr.

Katera je kot pravična predaja sprejeta.

&.5.  Prejemnik se zavezuje dajatelju vse življenje in nespremenjeno v prihodnje prehrano preskrbovati in dajati.

A. Za stroške v skupnem življenju navadno …, navadno pravico stanovanja, v bolezni stroške zdravljenja, …. kruh, obleko in obutev …. Po možnosti pomoč doma.

B. V primeru ločitve nasprotno poleg stanovanja v hiši posebno življenjsko pomoč, ki jo bodo določili trije z vsake strani sporazumno izbrani.

To določanje za vsako stran znaša do 30 f, z besedami: trideset guldnov.

&.6. Namesto izplačila za nepremičnino dajatelja za dajateljevega strica Matijo Tavžlja s sporazumom o predaji z dne 9. januarja 1826 intabulirana dediščina v znesku 180 guldnov AMZ, se prejemnik zavezuje da dotičnemu Matiji Tavžlju popolnoma prevzame in preskrbi, ker je Matija Tavželj na tej osnovi in za ta primer pripravil pogodbo za to dediščino z dne 1. februarja 1872. Prav tako ostane v izpisu Andreja Tavžlja. 

&.7.  Od dajalca ……..

&.8.  Prejemnik Franc Borštnik podaja …. pristanek, da se istočasno z njegovim podpisom, ker to tako ni bilo sprejeto, da se zastavna pravica zavarovanja starejših dediščin kot so Frančiške in Marjane Tavželj na po 250 f, za Franca Tavžlja za 350 f poleg svatbe in bale v primeru poroke in za Marijo Tavželj za 450 f … za posebno preživljanje za dajatelja Jakoba Tavžlja po letni vrednosti 30 f in preskrba stanovanja za prevzete

                       križec Jakob Tavželj

                       križec Franc Tavželj

                       križec Johann Borštnik

                       križec Marija Tavželj

                       Stadler mp N……   un.

                      Mathias …… mp…………..

          L.S.  Albert Johann vitez Hoefern Saalfeldski mp     k.k. Notar

                 2 pole, delovod. št. 3841

Vpis v zemljiško knjigo je priložen.

&.9. Zaročenca Franc Borštnik, kot prisotni prejemnik in dajateljeva hčerka Marija Tavželj se zaobljubita, da se bosta poročila.

&.10.  Ženin, ki z ženitvijo prinaša v hišo 300 f …. posamezno ustreza vrednosti trideset guldnov, … od brata Janez Borštnik kot očetovsko in … starševsko dediščino in zadnji … v enem letu plačati v roke brata prejemnika in  ženina Franca Borštnika brez obresti, kar sta zaročenca sprejela v vednost.

&.11.  V primeru smrti morata zaročenca postopati na naslednji način:

A. Če eden ali drugi od današnjih zaročencev umre in se do tega časa noben otrok ne rodi v tem zakonu, je preživeli zakonec enotni dedič zapuščine umrlega po …. & 1253 ol Gb. odloka o zadnji želji sprejet na podlagi zakona za delitev premoženja in če o tem ni izgovorjena zadnja želja, tako podeduje ves znesek dediščine preživeli zakonec po tem premoženjskem sporazumu.

B. Če se do časa smrti enega ali drugega od današnjih zaročencev rodijo otroci v tem zakonu, nastopijo zakonske posledice dedovanja, v tem primeru se za prvega umrlega od današnjih zaročencev zagotovi, da preživeli vdovec/vdova od sedanjih zaročencev … zakonsko zapuščino po zakonski (uradni) oceni proti plačilu pasive ….. in dediščino njihovih otrok v lastništvo obračuna  in sicer nepremičnino s pravico do preživnine.

&.12.  Izda se zaročencema napisana privolitev z istočasnim podpisom zastavne pravice za zavarovanje sprejemno-predajne pravice s prevzemom nepremičnine v korist svoje neveste Marije Tavželj se knjiži v zemljiško knjigo.

&.13.  Dajatelj Jakob Tavželj se odpoveduje v korist zaročencev na pravico dedovanja  njegovega brata Jožefa Tavžlja glede na intabulirano dediščino v znesku 400 guldnov AMZ in zadolžilno pismo z dne 5. februarja 1857

                            križec, Jakob Tavželj

                            križec, Franc Borštnik

                            križec, Janez Borštnik

                            križec, Marija Tavželj

    Jožef Stadler mp. …..  in priča

    Matija Ambrožič mp. priča.

K temu je ta notarska listina vpisanih strank v prisotnosti meni znanih in (fuhigen) prič Jožefa Stadlerja s Planine in Matije Ambrožiča iz istega kraja, prebrana v obeh deželnih jezikih ………  i s strani, kot so izjavili, nepismenih pogodbenikov pred menoj spodaj obeležena s križci pred svojimi imeni, priča Jožef Stadler se je podpisal in Matija Ambrožič je pred menoj obeležil s križcem, glede na to končana. En enak izpisek ….  .. gornje interesente je Franz Borštnik prosil in dobil.

        honorar                        5 f

        pisanje                         70 kr.

        Sogl. 1. Bogen pr.       3 f   75 kr.

         -"-    2.     -"-                        5 kr.

---------------------------------------------------

          skupaj                        9 f   45 kr.   

L.   Albert hoh. Ritter von Xoeffern Saalfel..

                                                    mp.

                                      K.K. Notar

  Ta izpis, pripravljen za prejemnika Franca Borštnika, je enak originalu spisa  K-K- notarja  Alberta Johana viteza Hoefern-Saalfeldskega iz Logatca nahajajoč pod delovno številko 3841, za 3 guld. 75 kr. na 2 polah papirja za 50 kr. 

Ljubljana, 20 februarja 1878

Pisanje                   1 f 20 kr.

………                  1 f 30 kr.  

………                  1 f 65 kr.

------------------------------------------

Skupaj                   4 f 15 kr.

                          L.S. Joh. Arkad…

                                   K.K. notar

Kot je določeno z dekretom visokega k.k. deželnega sodišča Ljubljana z dne 21/10 1876 št. 8310, pripravil namestnik gornjega k.k. notarja.

Na podlagi te pogodbe in poročnega lista je okrajno sodišče v Ložu dovolilo vpis lastniške pravice za Franceta Borštnika (oče moje stare mame).

Anf Grund des Ubergabvertrages von zugleich Ehegattin von 4. Novemb. 1875 z. 3841 und die Traungsscheines vom  23. November 1875 z. 83 vor die Einverleibung des Eigenthumsrechtes auf die Realitat sub urb. No. 306/299 Rtto. 486 ad Nadlišek  z.No. 3 von Beč fur Franz Borštnik von Beč  das die Einschreibung des Pfandrechtes darauf fur die naturlichen Erbschaften fur die Anna, Franciska und Mariana Tavželj af. 250 f. dann fur Franz Tavželj f. 350 … Hohzeit und Balla in Verehelichungsfall und fur die Maria Tavželj vereheliche Borštnik von Beč 450 f sovie fur den Ubergeber Jakob Tavželj ob des Lebensunterhaltes und der Wohnung - und auf Grund der Quittung von 1. Februar 1872  die Einverleibung der Loschung der Pfandrechtes fur die forderung des Mathias Tavželj von Beč aus der intab. Ubergabsvertrags von 9. Mai 1826 s 180 f ….. und veranlasst hinvor werden Franz Borštnik unter Anschluss dem Urkunden dann Jakob Tavželj, Mathias Tavželj  und der k.k. Steueramt Laas verstandiget.

K.K. Bez. Gericht Laas

am 5. April 1878

Na podlagi predajne pogodbe skupaj z zakonsko ženo z dne 4. novembra 1875 št. 3841 in poročnega lista z dne 23. novembra 1875 pred vpisom lastninske pravice na nepremičnine pod urb. št. 306/299 … 486 pri Nadlišku št. 3 iz Beča za Franca Borštnika iz  Beča da se vpiše zastavna pravica, potlej za naravne dediščine za Ano, Frančiško in Marjano Tavželj af. 250 guldnov, potem za Franca Tavžlja 350 guldnov … svatba in bala v primeru poroke in za Marijo Tavželj poročene Borštnik iz Beča 450 guldnov kakor tudi za dajatelja Jakoba Tavžlja preživnino in stanovanje - in na podlagi pobotnice z dne 1. februarja 1872 vpis izbrisa zastavne pravice na zahtevo Matije Tavžlja iz Beča iz intabulirane predajne pogodbe z dne 9. maja 1826 .. 180 guldnov ….. in so bili o tem obveščeni Franc Borštnik s predložitvijo dokumenta, potem Jakob Tavželj, Matija Tavželj in k.k. davčni urad v Ložu.

ces. kraljevsko okrožno sodišče v Ložu

dne 5. aprila 1878

1878 No. 183

Einge… 20/4, 78

K.K. Bezirkgericht

             Laas

                       Gesuch

des Franz Borštnik von Beč H. No. 3

um Bewilligung und Veranlassung bei der Realitat Urb. No. 306/299 Rectf. No. 486 ad Nadlišek.

a. der grb. Einverleibung des Eigentumrechtes fur Franz Borštnik.

b. der grb. Einverleibung des Pfandrechtes

fur Anna, Franciska und Mariana Taužel

a pto… 250 ft,

fur Franz Taužel …. 350 ft  s.A. und fur Maria Taužel verehel. Borštnik pto. 450 ft. OW.- sovie des Lebensunterhaltes und der Dienstbarkeit der Wahrung fur Jakob Taužel.

c. der grb. Einverleibung der Loschung des fur Mathias Taužel von Beč (70,3)… … s.a. hochtenden Pfandrechten.

Fur den Gesuchteller under Ruckschluss der … Beilage A B in C

Zugest. um 24. Juni 1878

1878  št. 183

……. 20/4, 78

k.k. Okrajno sodišče

                     Lož

                  Prošnja

Franceta Borštnika iz Beča št. 3

za dovoljenje in pripustitev k nepremičnini  urb. št. 306/299, rektif. št. 486 pri Nadlišku.

a. vpis lastniške pravice za Franca Borštnika.

b. vpis zastavne pravice za Ano, Frančiško in Marjano Tavželj  po ………………   250 ft.

za Franca Tavžlja  …………….         350 ft.

s.A in za Marijo Tavželj poročena Borštnik  450 ft. OW. (avstrijske valute)- kot tudi preživnino in oskrbo za Jakoba Tavžlja.

c. vpis brisanja za Matijo Tavžlja iz Beča (70,3) …… samo zastavne pravice.

Za pridobitev ali zavrnitev  …… priloge A, B in C

Pripravljeno  24. junija 1878

Dediči/dedinje Helena, Uršula, Matija in drugi so izplačani kot je napisano.

France Borštnik, novi gospodar, je prevzete obveznosti glede dote izvrševal tako kot je bilo dogovorjeno v primopredajni pogodbi. Preskrba starega gospodarja in njegove žene se pa ni izvajala tako kot je bilo zapisano. Med dokumenti je kar nekaj razsodb v zvezi s to zadevo.

Prva je iz leta 1883

No. 19207.                              III. 1883/1688

Urtheil

Im Namen Seiner Majestat des Kaiser hat das k.k. Bez. Gericht Laas in der Rechtsache des Jakob Tavželj von St Veit, Klagers, gegen Franz Borštnik Beč, Geklagte wegen 210 fl.

uber die Klage de pras. 3. Oktober 1883 Z. 8694, und uber das am 23. November  1883 mit beiden Theilen geschlossene … Verfahren zu Recht erkant:

Den Klags bewahren des Wegert Enklagter sei schuldig dem Klager der Lebens Enterhalt fur die Zeit von 13. Marz 1876 bis 13. Marz 1883 mit 200 fl. zu verguten und die ...  ... zu ersitzen ... - nicht stattgegeben hingegen ist aber der Klager schuldig der Geklagten die auch 4 fl. 50 kr. bestunten Gerichtskosten beine 14. Tagen … ..sonstigen Haus zu ersutzen.

KK Bez. Gericht Laas von 30. November 1883

Št. 19207.                           III. 1883/1688

Razsodba

V imenu njegovega veličanstva cesarja je k.k. okrajno sodišče v Ložu  v pravni zadevi Jakoba Tavžlja s Sv Vida, tožnika proti Francu Borštniku z Beča, toženemu zaradi 210 guldnov, po obtožbi, ki je vložena 3. oktobra 1883, št. 8694, je o tem 23. novembra 1883 z obema stranema zaključen … postopek in za pravično spoznano:

Tožba brani … pred toženim ki je dolžan tožitelju življenjsko nasledstvo (doto)  za čas od 13. marca 1876 do 13. marca 1883, kar se poravna z 200 guldnov za poravnavo in  … … za posedovanje … - ne dopustiti v nasprotju da je tožitelj vendar dolžan toženemu tudi 4 guldna in 50 krajcarjev … sodne takse … … …

KK okrajno sodišče v Ložu, z dne 30. novembra 1883

Naslednja tožba je bila leto pozneje:

Z. 3792

In Namen Seiner Majestat des Kasers! hast das Kais.- Konigl. Oberlandes Gericht fur Steiermarkt … in Krain, in den sumarisch verhandelten Pachtsache des Jakob Tavželj von St. Veit durch Dr. Suppanschitsch Klagers gegen Franz Borštnik  von Beč Geklagten wegen 210 f. s. auch uber Appelation des Klagers das Urtheil des k.k. Bez. Gerichtes Laas dto. 30. November  1883 Z. 10207 unter Zuruckweisung der Dagegen eingebrachten Appelation vollinhaltlich bezuglich des Ausspruches in der Haupt sache und der Berechtigung zu bestattigen dass der Klager mit dem in der Klage date 3. Oktober  1883 gestallten Begehren auf Verurtheilung des Geklagten zur Bezahlung des Betrages pr-210 f fur Rechnung des Lebensunterhaltes von 13. Marz 1876 bis 13. Marz 1883 ab. gewiesen  werde, zugleich zu erkenen befunden, dass der Klager die Dotten seiner erfolglasen Appelation selbst zutragen habe.

Hinvon …. beide Theile und zwar, der Klager unter Anschluss der Entscheidungsgrunde zu folge oberlandes gerichtlos Erlassung von 13. Marz 1884 Z. 3792 verstandiget.

k.k. Bez. Gericht Laas von 24. Marz 1884.

Št. 3792

V imenu njegovega veličanstva cesarja! ima ces.-kralj. višje deželno sodišče za Štajersko …. v Kranju, v skupni obravnavi predmeta zakupnine po tožbi Jakoba Tavžlja s Sv. Vida preko Dr. Župančiča proti Francu Borštniku iz Beča obtoženega zaradi 210 guldnov, tudi za priziv (apelacijo) tožbe na razsodbo ces.-kralj. okrajnega sodišča iz Lože z dne 30 novembra 1883 št. 10207 z zavrnitvijo proti prenesenemu prizivu vsebujoč tisto v izreku glavne zadeve in pravice za potrditev tega tožitelj z obtožbo z dne 3. oktobra 1883 pridobljene terjatve na obsodbo obtoženega za izplačilo zneska 210 guldnov na račun preživljanja od 13. marca 1876 do 13. marca 1883. je dokazano, prav tako ugotovljeno, da je tožitelj doto s svojim izdanim prizivom sam prinesel.

Potemtakem … obe stranke in sicer je tožitelj obveščen (zavezan) s sklepom odločitve po sodbi višjega deželnega sodišča z dne 13. marca 1884 št. 3792.

ces.-kralj. sodišče v Ložu dne 24. marca 1884

Tožb in razsodb je bilo potem še nekaj.

Med dokumenti je zlasti zanimiva pobotnica, ki je bila sklenjena pri advokatu dr. Ivanu Tavčarju v Ljubljani. Potrjuje se, da mu je Franc Borštnik iz Beča odštel znesek 249 guldnov in 29,5 kron kot poplačilo pravdnih stroškov.

Pobotnica je bila napisana leta 1892.

Franc Borštnik in njegova žena Marija sta imela pet otrok. Najstarejša hčerka, tudi Marija, je moja babica.

                                           oče:         Franc Borštnik           

                                                   mama:         Marija Tavželj

                                                  poroka je bila 23. 11. 1875

                                                                             Slikano okrog 1900

                                                        France Borštnik                       Marija Tavželj-Borštnik

     

  Marija (slika ≈1909)                Marjana                          Francka                             France                       Janez

Naslednji gospodar je postal France, ki smo mu rekli Martinčev (hišno ime) ujček. O tej predaji posestva ni dokumenta. France, ujec moje mame, se je kot avstrijski vojak v prvi svetovni vojni boril verjetno nekje v Bosni ali Srbiji. Nekoč mi je dejal: Mi smo se borili proti Srbom, sedaj smo pa pod Srbi.

Main page Contacts Search Contacts Search