Stara domača hišna imena v Valburgi in Smledniku

Razrešil in spisal Lojz Tršan, Valburga, februar 2004

Smlednik in Valburga, nad rečno okljuko Save nad današnjim zgornjim delom Zbiljskega jezera, sta eni  izmed najstarejših naselij v okolici Ljubljane. Ne  gre pozabiti, da je bil Smlednik že v srednjem veku s svojim gradom središče pomembnega zemljiškega gospostva. Čeprav ne vemo točno, kdaj so nastala domača hišna imena, izvor prenekaterih sega daleč v preteklost. Domača hišna imena v Smledniku in Valburgi so še živa, vendar mnoga vse bolj pozabljena. Ta imena so kot nekakšna mreža tradicije, vez s preteklimi generacijami, s prejšnjimi naseljenci in so svojevrstni pokazatelj trdoživosti in ohranjenosti najosnovnejšega ustnega izročila teh dveh  krajev. V večini primerov se domača imena niso spreminjala, ne glede kako so se menjavali lastniki ali njihovi priimki in so pomemben vir za osvetlitev lokalne zgodovine. Z opuščanjem kmetijstva, z novogradnjami po drugi svetovni vojni, predvsem pa v zadnjem času se spreminja obseg in značaj teh dveh vasi iz pretežno kmetijskih podeželskih v skoraj povsem primestna, moderna postindustrijska naselja. Vendar starejši pa tudi nekateri mlajši, v teh krajih rojeni domačini, v vsakdanjem pogovoru še vedno uporabljajo domača imena.

Kot zgodovinar in arhivist se seveda leta 2004 z izvirniki katastrskih map zemljiških katastrov iz devetnajstega stoletja nisem srečal prvič. Tega leta pa so postale dostopne tudi preko  interneta, na domači strani Arhiva Republike Slovenije. In tako sem imel priložnost, da sem večkrat pregledoval bogato ilustrirane barvne katastrske mape, kjer so vrisane hiše, ki so bile v devetnajstem stoletju v Smledniku in Valburgi.

Ko sem se lotil raziskave, sem se zavedal, da bi bila naloga, če ne bil domačin, rojen v Valburgi, pretežka. Sprva sem hotel obnoviti domača hišna imena kar po spominu, vendar sem naletel na  težave, ker se nisem mogel spomniti vseh. Po skrbnem pregledu map pa sem kot poznavalec današnje poselitve opazil, da tudi nekaterih hiš ni več.

Da bi se dokopal do več podatkov, sem začel pregledovati še  katastrski  operat iz  leta 1867, to je popis vseh zemljišč, oziroma parcel, ki so jih imeli posamezni lastniki. Iskal sem točno določene podatke inugotovil, da je bilo za priimkom lastnika posameznega posestva, pa naj je bila to cela kmetija, polovica ali celo najmanjše, bajtarsko posestvo, napisano tudi domače hišno ime. Domača hišna imena  so imelivsi, razen štirih posestnikov, Frančiške Eberle, Janeza Pundšuka in Neže Zor iz Smlednika.

Za nekatera domača hišna imena nisem nikoli slišal, kot na primer Grabner, Grmeč, Kolar, Liber, Luka, Tišler in Urbanc v Smledniku ter Čamer, Franck, Kermež, Kolenc, Luka in Polaj v Valburgi. Domneval sem, da so se pozabila, spremenila, lahko pa tudi, da  posesti in hiše s temi domačimi imeni ne obstajajo več.

Potem sem uporabil etnološko oziroma ustnozgodovinsko metodo raziskovanja. Pri starejših krajanih sem povprašal za tista domača hišna imena, za katera ne vem točno, kje so domačije in za tiste zgoraj omenjene, za katere nisem nikdar slišal. Tudi pri tem nisem dosegel kakšnega posebnega uspeha, ker se tudi starejši niso mogli spomniti domačih imen vseh hiš.

Ni mi preostalo drugega, kot da sem se še enkrat vrnil h grafičnim kartam in operatom, k pisnim opisom ter začel primerjati številke stavbnih parcel na mapi, da bi na podlagi teh podatkov lahko umestil hišo vprostor. In tokrat mi je uspela natančna umestitev. To pa  je bil pogoj, da sem lahko stanje iz leta 1867 primerjal z današnjim.

Še enkrat velja omeniti, da so domača hišna imena tesno povezana s posestvom, s kmetijo in so jih pogovorno uporabljali predvsem v povezavi s tem. Toda v današnjem času se s kmetijstvom v celoti ali vsaj deloma ukvarjajo le pri Jeraju, Bergantu, Bolku, Hrvatu, Kadivcu, Merjascu, Oblaku, Strojanu, Tomincu in Župelnu v Smledniku ter Jaklnovcu, Lebarju, Matijovcu, Plavšku in Stoparju v Valburgi. Drugje pa takorekoč ni sledov o kmetijski dejavnosti. Temu primerno pa so preurejene tudi hiše.

Pri pregledovanju katastra sem opazil tudi, da so imele nekatere večje kmetije, kot na primer pri Bolku, Jeraju, Dermastju v Smledniku ter Mlakarju, Jaklnovcu in Francetu v Valburgi za svoje dekle in hlapce tudi manjše hiše, imenovane kajže ali bajte, ki niso imele posebnega  domačega imena.

Ob raziskovanju obstoja in morebitnih sprememb starih domačih hišnih imen velja omeniti tudi nova hišna imena, ki so nastala v zadnjem času, od obdobja med obema svetovnima vojnama dalje in sopovezana s posameznimi poklici ali novimi imeni priseljencev. V prvo skupino štejemo naprimer Šlosarja, Mesarja in Poštarja v Valburgi ter Zidarja in Peka v Smledniku, v drugo pa na primer Filipa, Nikota, Breznika, Šmona, Jerala, Žavbita, Štera, Ribiča, Kolenca in Mčurja v Smledniku ter Čopa, Barbota, Metnga, Bačnka, Kozarja in Uprešnika v Valburgi. Glede na to, da so si po drugi svetovni vojni mnogi sinovi in hčere okoli svojih domačij zgradili nove domove, je prišlo do „izpeljank“ domačih imen kot na primer pri Jerajevem Johanu, Lebarjevemu Jankotu, Markovčemu Stanetu, Lojzetu, Marjanu in Jankotu, Govekarjevem Juletu, Grmičevemu Jožu, Mežnarjevemu Jožu,  Frončevemu Mihu in Čarmanovi Mari v Valburgi ter Bergantovemu Francetu, Šlogarjevemu Francetu, Bajtnem Slavcu,  Lenartovemu Janiju in Hrvatovemu Marjanu  v Smledniku. Mnoga novejša hišna imena pa nosijo imena priimkov lastnikov kot na primer De Reya v Smledniku ter Vengust in Belcijan v Valburgi.

Spodaj so zapisana stara hišna  imena iz reambuliranega katastra iz leta 1867, ime in priimek tedanjega lastnika, priimek današnjega lastnika in današnja hišna številka. V oklepaju pa so tista domača imena, ki so se spremenila in so v rabi danes. Pri nekaterih hišah, ki jih ni več, pa je kratek opis, kaj se je z njimi zgodilo.

Domača hišna imena se niso ponavljala in so v kraju edinstvena. Med  priimki pa leta 1867 zasledimo v Smledniku  šestkrat Rozman, štirikrat Hafner ter po dvakrat Konjar, Jenko ter Verlič, V Valburgi paštirikrat Knific ter trikrat Zajc in Konjar.

Številke pred starim domačim hišnim imenom sem vnesel tudi na karto katastra iz 1867, tako  da so imena uporabna tudi pri vizualni predstavitvi, kajti ne relief ne prometnice se niso tako spremenile, da ne bi vsaj v grobem odražale tudi današnjega stanja.

Smlednik

 

1. Avguštin (Uštin) Kojnar Urh bajtar, danes Rozman, št. 30

2. Alešovc Jenko Gašper bajtar, danes Lučin , št. 62

3. Arneš Bonča Uršula cela kmetija, danes Jenko, št. 65

4. Bergant  Verlič Janez cela kmetija, danes Verlič, št. 49

5. Bernač Šetina Valentin bajtar, danes Koselj, št. 50

6. Biček (Štefe) Govekar Franc bajtar, danes Badjević, št. 12

7. Biška Pengau Miha  bajtar, danes Goričnik, št. 13

8. Bolka Rozman Jožef  cela kmetija, danes Rozman, št. 17

9. Dermastja Juvan Marjana cela kmetija / Hiša je danes opuščena /

10.Dobrovc Solnc Jakob  bajtar, danes Vurušič, št. 31

11.Dragl Košir Jur bajtar, danes Košir, št. 24

12. Eberle Frančiška, (Panglčk) bajtar, danes Ferbar, št. 38     /V katastrskem operatu  je zapisano, da je bila to skupna posest z Zor Nežo. Hišno ime pa je verjetno nastalo šele po vpisu v kataster iz leta 1867/ 

13. Farovž, župnišče, št. 41

14. Ferjan Robas Jernej bajtar, danes Jenko, št. 46

15. Franck Stenovec Anton bajtar, danes Fužir, št. 44

16. Govekar Rozman Gašper polovica kmetije, danes Filipič, št. 45

17. Gozl (Jozl), Kozjek Jože, bajtar, danes Čater, št. 22

18. Grabner (Mavric) Rozman Valentin bajtar, danes Slatnar , št. 35 

19. Guzi (Guzja) Božič Janez bajtar, danes Bizjak, št. 47

20. Grmeč (Boštnar) Magister Anton bajtar, danes Oseli , št. 33

21. Hrovat (Hrvat) Rak Franc bajtar, danes Brdnik št. 34

22. Jakec Hafner Aleš bajtar, danes Brank, št.61

23. Jager Graizer Jur bajtar, nova hiša v gradnji

24. Jeraj  Jeraj Janez cela kmetija, danes Jeraj, št. 7

25Jurkovc (Debeljak) Rozman Marija bajtar, danes Debeljak, št. 27 / Staro hišno ime se ne uporablja več. Danes se z domačim imenom pri Jurku označuje zadnja majhna hiša v vasi, kjer se pišejo Rozman, ob cesti na desni strani v smeri proti Pirničam /

26. Kadivc Hočevar Luka polovica kmetije, danes Ločniškar, št. 58

27. Kapar Rozman Aleš bajtar, danes Bergant, št. 20

28. Kolar (KovarKorbič Janez bajtar, danes Oblak št. 56 / Pri hiši je bila gostilna pri Kovarju /

29. Komatar Vrhovnik Janez bajtar, danes Vrhovnik, št. 60

30. Kovač Grabec Luka bajtar, danes Grabec, št. 53

31. Lenart Bačnik Ursula bajtar, danes Debeljak, št. 37

32. Liber Rozman Anton bajtar, danes Podpečan , št 36 / Staro hišno ime se ne uporablja / 

33. Luka (Uka) Pavlin Luka bajtar, danes Kosec, št. 14

34Marevž Prestor Matevž bajtar, danes Žebovec, št. 54

35. Medved Dolenc Janez bajtar, danes Goljevšček, št. 56

36. Merjašič (MerjasecKojnar Janez cela kmetija, danes Konjar, št.42

37. Navre Strojan Jur bajtar, danes Strojan, št. 39

38. Oblak Hafner Lorenz bajtar, danes Skube, št. 69 / Hiša je bila ob Savi, po nastanku Zbiljskega jezera je bila poplavljena, zgrajena pa je bila nova pod Dermastjem./

39. Pengau Verlič Jakob, mlinar, / Mlin je bil poplavljen in opuščen ob nastanku Zbiljskega jezera /

40. Pundšuk Janez bajtar / Hiša je bila nasproti Lenarta in o njej ni niti  sledi /

41. Risu Hafner Aleš bajtar / Hiša  je med drugo svetovno vojno pogorela in je bila opuščena in o njej ni sledi /

42Šantovc Jeriša Jakob bajtar, danes Zaletelj, št. 28

43Šlogar Weithauser Florjan bajtar, danes Hribernik, št. 26

44 .Šuster Budšu Luka / Hiša je bila nasprotni strani Draglna, na desni strani  ob cesti proti Pirničam in o  njej danes ni sledi / 

45Štrajt Jenko Jože polovica kmetije, danes Jenko, št. 40

46. Strojer (Strojan) Strojan Franc polovica kmetije, danes Strojan, št. 11/ Hiša je bila ob Savi in po nastanku Zbiljskega jezera je bila poplavljena, zgrajena  pa je bila nova, pod Biškom /

47. Šola / Poslopje  je bilo po zgraditvi nove šole opuščeno in podrto in danes so na njenem mestu pod cerkvijo zgrajene  mrliške vežice/

48.Tominc Pavlin Anton cela kmetija, danes Rozman, št. 10

49.Tišler (Barbo)Umer Uršula bajtar, danes Barbo št. 57 / Staro hišno ime je pozabljeno /

50.Trbov Skok Anton bajtar, danes Šket, št. 51

51. Ukčov, Grajzer Osvald, bajtar, danes Kopač Pečjak, št. 18 

52. Urbanovc Ferbar Janez bajtar / Hiša je bila  med Bergantom in Savo je opuščena in o njej ni niti sledi /

53. Župel (Župl) Oblak Primož cela kmetija, danes Oblak, št. 52  / V hiši je bila gostilna pri Župelnu /

 

Valburga

 

54. Blejček Potočnik Valentin bajtar, danes Potočnik, št. 25

55. Francetov Knific Franc cela kmetija, danes  Zavrl, št. 30

56. Čamer (Čarman) Peterjov Franc bajtar, danes Hafner, št. 49

57. Drobnič (Šlosar, zatem Mesar) Drobnič Alojz pol kmetije, danes Zorman, št. 29 / Verjetno je to kmetijo kupil Drobnič, ki je bil pod francosko vladavino, ko so lastniki graščine pobegnili na ozemlje pod avstrijsko vladavino, upravnik graščine Smlednik in je potem ostal v Valburgi. Domače hišno ime Drobnič je pozabljeno. V hiši je bila mesarija, danes pa gostilna Zorman /

58. Franck (LadiKojnar Jakob pol kmetije, danes  Zevnik Zadravec, št. 36

59. Gartner (Gortner) Koderman Anton bajtar, danes Rupnik, št. 24

60. Germež (GrmčKorbič Blaže bajtar, danes Žerovnik, št. 14

61. Graščina Lazarini, št. 3

62. Govekar, Jerala Marjana, danes Gantar, št. 59

63. Jaklnovc Knific Mirjana cela kmetija, danes Knific, št. 13

64. Jožka (Joška) Kovačič Jože bajtar / Hiša je bila podrta v devetdesetih letih dvajsetega stoletja ob rekonstrukciji križišča v Valburgi, ki ga domačini še danes imenujejo pri Jošku /

65. Jurčik (Jurček) Gašperšič Anton cela kmetija, danes Gašperšič, št. 8

66. Kermež Kopač Franc pol kmetije / Hiša med Kolencem in Trklavom je opuščena in o njej ni niti sledi /

67. Kodrin Knapič Anton, mlinar, danes hotel Kanu, št.7

68. Kojnar Kojnar Jur cela kmetija / Hiša ob graščini je danes opuščena /

69. Kolenc (Blejčkov Stane) Podgoršek Janez bajtar, danes Potočnik, št. 20 / Staro domače hišno ime se v Valburgi ne uporablja več, pač pa je to domače ime v Smledniku /

70. Kopaž Bačnik Franc pol kmetije, danes Pollak, št. 12

71. Korbič (KorbčZajc pol kmetije, danes Zajc, št. 15

72. Kovač Nahtigal Miha bajtar, danes Jenko,  št. 52

73. Lebar Robida Jur, danes Kosec, št. 60

74. Luka (Matevž) Merjasec Luka bajtar, danes  Bajde, št. 35 / Staro domače ime se ne uporablja več /

75. Markovc Kovče Gregor bajtar, danes Tršan, št. 38

76. Martinc Knific Jernej bajtar, danes Rozman, št. 58

77. Matijovc Knific Franc cela kmetija, danes Hočevar, št. 11

78. Mežnar Zajc Franc pol kmetije, danes Zajec št. 10

79. Miha Kojnar Terezija bajtar, danes Pogačar, št. 39

80. Mlaker (Petrovc) Šušteršič Janez bajtar, danes Gašperlin, št.27 / Za to hišo je zanimivo, da se je »prijelo« novo domače hišno ime pri Petrovc, domače hišno pri Mlakar pa se uporablja za sosednjo hišo /

81. Petrovc Petač Valentin,  cela kmetija, št. 5 / Ne hiša ne domače hišno ime se ni ohranilo in tem mestu je danes stanovanjski blok ob Vzgojnem zavodu Frana Milčinskega /

82. Pinklar (BrceGraizer Valentin bajtar, danes Brce, št. 55 / Staro hišno ime Pinklar se je  ohranilo pri novi hiši na nasprotni strani ceste proti Staremu gradu  /

83. Plavšek Travn Jože cela kmetija, danes Traven, št. 32

84. Polaj (Fronc) Knific Jože bajtar, danes Zorman št. 48 / Staro hišno ime se ni ohranilo /

85. Potovc Graizer Janez bajtar, danes Grajzar, št. 34

86. Pregl Zajc Andrej pol kmetije, danes Burgar, št. 21

87. Stopar Cvek Luka cela kmetija, danes Jenko, št. 18

88. Švrc Zor Jurij bajtar, danes Bobnar, št. 6

89. Terklov Rebolj Anton bajtar, danes Ribič, št. 22

90. Treskovc Bačnik Janez cela kmetija, vrtec, št. 26 / Hiše ni več, na njenem mestu je bila gostilna in kegljišče, danes pa je vrtec /

91.Vorbe Stenovec Jernej bajtar / Hiša nasproti Lebarja , čez cesto proti Starem gradu je opuščena /

92. Zore Kojnar Janez pol kmetije, danes Špenko, št. 50

93. Zajc (Lebarjev Tomaž) Božič Andrej bajtar, hiša opuščena, danes Kosec, št. 56 / Staro ime se ni ohranilo, vidne sledi hiše tudi ne, a ko je sedanji lastnik  Tomaž Kosec kopal temelje za svojo hišo je naletel na stare temelje /

Main page Contacts Search Contacts Search