Hišna imena v Stari Oselici

Stara Oselica

Stára Óselica, v Stári Óselici, (staro)óseliški, Óselčan, -ka, iz Stáre Óselice, Óselca, óslški.

Ime vasi je pisana različno. Leta 1291 kot Ozlitz, leta 1584 kot Osslizi. Kakor je videti iz nemškega prevoda Eslperg, so pojmovali, da je osnova imenu žival osel ali iz imena osla, ki je kamen za brušenje kose.

Vir: Marko Snoj Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009.

Dne 11. novembra 1899 je Županija Oselica poslala Župnijskemu uradu v Stari Oselici takrat veljavni spisek imen in priimkov posestnikov iz Stare Oselice in Hobovš, ki spadajo pod imenovano župnijo, pridano je tudi domače ime in stan.

Spisek je bil poslan tudi davčnemu uradu v Škofjo Loko, okrajnemu sodišču v Škofjo Loko in okrajnemu glavarstvu v Kranj.

Hišna  št.

domače ime

priimek lastnika

opomba

Velikost posestev do leta 1870

1

Župnišče

   

2

Mežnar

Bogataj Franc

grunt in mlin

3

Ferbar / Štucar

Kalan Jožef

 

4

Jezerc,

Šifrar Jakob

grunt

5

Prejnar

Peternel Frančiška

 

6

Slemenčen,

Šubic Marija

grunt

7

Homovc

Kokalj Janez

grunt

8

Homovcova bajta

Kokalj Janez

 

9

Podlakovc

Čemažer Franc

1/3 grunta

10

Podlakovcova bajta

Čemažer Franc

Hiše ni več

11

Rotovževa bajta

Šifrar Matija

 

12

Bezjakov mlin

Štucin Franc

 

13

Bezjak

Lazar Gašper

grunt

14

Jernač'k

Oblak Marija

 

15

Rotovž

Šifrar Matija

grunt

16

Rotovževa bajta

Šifrar Matija

Hiše ni več

17

Jezerškova bajta

Debelak Blaž

 

18

Jezeršek

Debelak Blaž

grunt

19

V Kamenju

Mohorič Martin

 

20

Burnik

Govekar Marija

1½ grunta

21

Martenčkova bajta

Remic Janez

 

22

Martenč'k

Remic Janez

grunt,

23

Hobovšan

Homec Neža

grunt

24

Ferjanovc

Obed Mihael

1/3 grunta

25

V Berdcu / Brcar

Kumer Simon

½ grunta

26

V Rovt / Rovtar

Božnar Jožef

½ grunta

27

Verhovc

Eržen Jakob

grunt

28

Verhovčk

Kokalj Marija

 

29

Brinovc

Podobnik Jakob

grunt, hiše ni več

30

V Pustot

Eržen Janez

grunt

31

Preskarjeva bajta

Klemenčič Franc

 

32

Preskar

Klemenčič Franc

½ grunta

33

Žunar

Bremic Peter

grunt

34

Kumar

Klemenčič Franc

½ grunta

35

Škrbina

Jezeršek Janez

½ grunta

36

Savir

Kosmač Peter

 

37

Sivkar

Vehar Valentin

grunt

38

Mravlje

Šifrar Jakob

½ grunta

39

Brdar

Šturm Pavel

grunt

40

Špehovše

Šturm Pavel

Brdarjeva bajta

41

Makuc / Jurčkovše

Makuc Janez

1/3 grunta

42

Leskovec

Dolinar Janez

grunt

43

Leskovcev mlin

Dolinar Janez

 

44

Koranta

Vončina Jurij

 

45

Oblak v Rebar

Šifrar Janez

1/3 grunta

46

Pri Kovaču

Bogataj Marija

1/3 grunta in mlin

47

Jesenovška bajta

Burnik Jakob

 

48

Jesenovec

Burnik Jakob

grunt

49

Zapotoška bajta

Burnik Anton

 

50

Zapotoški kovač

Zajc Jedrt

 

51

Zapotokar

Burnik Anton

½ grunta

52

Spolovničar

Bogataj Franc

grunt

53

Na Bukovc

Filipič Jedrt

 

54

Na Lazah

Štucin Martin

 

55

Korenovše

Občina Oselica

Hiše ni več

56

Burnikova bajta

Govekar Marija

 

57

Zatravničkar

Šifrar Janez

 

58

Skednišar

Debelak Anton

 

59

V Rebar

Temel Ana

 

60

Podbukovčen

Jezeršek Janez

 

61

Mrovc

Podobnik Franc

 

62

Lukač v Bukovju

Filipič Frančiška

Mežnarjev mlin

63

Blekovše

Godec Janez

 

64

Razpotje

Bašelj Janez

 

65

Za Gozdom

Vurnik Janez

 

66

Jeramovše / Ramovc

Gruden Jernej

Hiše ni več

67

Košinca

Eržen Franc

 

68

Pod Gozdom

Šifrar Janez

 

69

Hrastje

Štravs Miha

 

70

Rjav grič

Mrak Jernej

 

71

Nergovše

Kokelj Marija

Hiše ni več

72

Majaronovše

Debelak Jakob

 

73

Lukač

Kalan Franc, Burnik

 

74

Sončna rupa

Inkoko Alojzij

 

75

Pri Habetu

Špik Marija

 

76

V Klešah, Prejnarše

Ušeničnik Matevž

Hiše ni več

77

Kucmanše

Bašelj Janez

 

78

Sivkarjev šoštar

Vehar Marija

Hiše ni več

Hobovše

Hobôvše, v Hobôvšah, iz Hobôvš, hobôvški, Hobôvšan, -ka

V Urbarjih je ime vasi zapisano različno: 1291 kot Chotwůsse, 1501 kot Chadbuesch, ki ga znanstveniki prevajajo kot »hudo olšje.« Najbolj verjetna razlaga pravi, da je ime slovanskega izvora in pomeni Hotebova vas, ki je po spremembah dobilo današnjo obliko.

Vir: Marko Snoj Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009.

hišna št.

domače ime

priimek

opomba

1

Peteln

Anton Podobnik

Grunt,

2

Jerič

Miha Bogataj

Bajta,

3

Čehóvše

Anton Gantar

Bajta,

4

Keber

Jakob Mezeg

Bajta,

5

Kočar

Ivana Eržen

Bajta,

6

Grapar

Jedrt Gantar

½ grunta,

7

Graparjeva bajta

Jedrt Gantar

Bajta,

8

Pogrebiše

Neža Homec

Hobovška bajta,

9

Košanc

Jernej Podobnik

½ grunta,

10

Blažic

Gašper Kristan

Kovač,

11

V Travn'k

Janez Rihtaršič

Kajža,

12

Klofutar

Franc Debelak

Bajta, hiše ni več

13

Kalanovše  

Nikolaj Kalan

Bajta,

14

Počivalar

Janez Malavašič

Kajža,

15

Mostar

Urban Kumar

Trgovina in krčma,

16

Pajkelc

Janez Slabe

Žagar,

*****

Spisek hišnih številk, domačih imen in priimkov v vasi Kladje, Fužine, Podgora in Trebija, ki jih navaja Status animarum Oselica v letih 1763-1880 in 1772-1880

Spisek hišnih številk, domačih imen in priimkov v vasi Kladje

Kládje, v Kládju, iz Kládja, kládenski, Kládenčani.

Vas Kladje ima ime iz gozdarstva. To naj bi bil kraj, kamor zvlečejo hlode in jih skladajo, da jih pozimi spehajo v dolino. Lega je vasi je taka, da je veliko strmih drč, ki vodijo navzdol.

hišna št.

domače ime

priimki, ki se pojavljajo ob domačem imenu

opomba

1

Zelenačk / Zelenjak

Ušeničnik, Jeraša

1/3 grunta

2

Kotlar

Mahovne, Trček

1/3 grunta,

3

Mohar

Kermel, Selak

½ grunta,

4

Erjavec

Kosmač, Klemenčič, Oblak

½ grunta,

5

Mahovnač

Likar, Oblak, Bogataj, Štremfelj

grunt,

6

Lomat na Griču

Pivk, Faronel, Oblak Miklavčič, Bogataj

1/3 grunta,

7

Kos

Jesenko, Pivk, Štremfelj

1/3 grunta,

8

Felipc

Remic, Ušeničnik

1/3 grunta,

9

Košak

Čadež, Remic, Primožič, Kržišnik

grunt,

10

Kočar

Wurnik, Kržišnik, Bogataj

grunt,

11

Košir

Mravlje, Dolinar, Bogataj, Rant

1/3 grunta,

12

Pivk

Žust, Šubic, Ušeničnik, Jurca

grunt,

13

Anž'k

Pivk, Oblak, Mezeg,

Klemenčič

Kajža,

14

Za Žagam / V Zásadah

Primožič, Klemenčič, Peternelj

Nekoč Mahovnačova bajta,

15

Na luži / Lúžar

Mravlje, Hládnik

Nekoč Felipcova bajta,

16

Lomatka na Vresju

Ušeničnik, Guzel, Miklavčič

Bajta,

17

Špehár / Obrun

Mravlje, Eržen

nekoč Erjavcova bajta,

18

Maharjeva bajta

Selak

Bajta, hiše ni več.

 

 

Spisek hišnih številk, domačih imen in priimkov v vasi Fužine

Fužíne, na Fužínah, s Fužín, Fužínar, -ica, fužínski.

Fužina pomeni preprosto topilnico železa in kovačnico. Ker jih je bilo v kraju več, je beseda dobila množinsko obliko. Beseda je furlanskega izvora fusine ali beneškega fusina, kar ustreza knjižni italijanščini fucina in pomeni topilnico, kovačnico.

Vir: Marko Snoj Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009.

hišna št.

domače ime

priimek

opomba

1

Jazbec

Stržinar, Godec, Jezeršek, Guzelj, Likar

1/3 grunta, Janko Jezeršek je oseliški župan od 1929-1934,

2

Jurček

Jezeršek, Pivk, Tušar, Oblak

½ grunta,

3

Britz / Predec / Prec

Remic, Strehar, Malavašič, Žun

1/3 grunta,

4

Ovsenk / Ovstnik

Ovsenk, Ušeničnik

Hiše ni več

1/3 grunta,

5

Gladek

Sedej, Gladek

kajža in mlin,

6

Cigar

Vidmar, Miklavčič

kajža in mlin, trgovina. Lovro Miklavčič, župan od 1934-1941

7

Oblak

Sedej, Kržišnik, Pivk

1/3 grunta,

8

Bosc

Pivk

Hiše ni več

Kajža,

9

Pivk

Filipič, Homec, Temelj, Homec

1/3 grunta,

10

Štalc

Wurnik, Stalic, Jesenko, Šifrar

1/3 grunta,

11

Govsar

Wurnik, Mravlje, Bogataj, Gladek, Bogataj

1/3 grunta, Gladkova bajta

12

Cestnik

Vidic, Oblak, Bogataj

1/3 grunta,

13

Lourann / Lovran

Goličič, Rihtaršič

1/3 grunta,

14

Balant

Jezeršek, Guzelj, Trček, Šuligoj.

Mravljeva bajta. Hiše ni več

15

Taminz / Mravlja

Mlinar, Tešar, Jezeršek, Mlinar, Oblak

1/3 grunta,

16

Kolenc

Kolenc, Pivk, Brelih, Filipič, Platiša, Jezeršek

Kajža, hiše ni več,

17

Bogataj

Bogataj, Oblak, Bogataj

grunt,

18

Gašpurčk

Kokalj, Prostor, Prevec

Kajža,

19

Kovač / Blaž'k

Primožič, Peternelj, Selak, Kokalj, Bežek

Kajža,

20

Zadnikar

Šubic, Mrak, Planinc

bajta,

21

Štefan

Gladek, Sedej, Primožič, Mezeg

Kajža, hiše ni več

22

Šemon / Matič'k

Podobnik, Vidmar

Kajža,

23

Matic / Malidrov'c

Kumer, Rihtaršič, Guzelj

Kajža,

24

Na Špehovci / Kovačev Janez

Sedej, Likar, Kržišnik, Peternel

Kajža, hiše ni več

Spisek hišnih številk, domačih imen in priimkov v vasi Podgora

Podgóra, Pógara, v Pógari, pógarski, Pógarci ali Pógarčani.

O požigalništvu je prav v gornjem delu Poljanske doline več sledov v imenih naselij. Omenja se vas Pógara, kakor jo imenujemo domačini in tudi zgodovinar Blaznik. Ime je izvedeno iz osnove »pogor«, pogoreti. Uradno se imenuje Podgora, v urbarju iz leta 1291 in kasneje stoji ime Podgor, ki pa je dvomljivo, saj tu ni tako izrazite gore, da bi naselju pod seboj dala ime.

Hiš. št.

domače ime

priimki lastnikov

opombe

1

Gregorc / Grog'c

Prevec, Debelak, Dolinar, Vidmar, Peternelj, Kokelj

1/3 grunta;

2

Tekavc / Tkalec / Hkavc

Remic, Čadež, Frankovič, Mur

1/3 grunta;

3

Rančah

Puc, Kokal, Jelovčan, Čeferin, Mur, Primožič

1/3 grunta;

4

Jurman / Gašper / Muha / Klančar

Prevec, Mur, Ušeničnik, Kokalj

1/3 grunta;

5

Murov'c

Alič, Trček, Šturm

grunt;

6

Tratar

Kristan, Čadež, Dolinar

grunt;

7

Kamškova bajta

Alič, Peternelj,

kajža; zatočišče gostačev

8

Kamšek'

Tavčar, Podobnik, Frelih

grunt;

9

Pucova bajta na Kurniku

Puc, Dolinar, Bizjak, Oblak, Pivk, Dolinar

Bajta,

10

Luznar,

Miklavčič, Mlakar, Bezjak

grunt;

11

Luznarjeva bajta

Luzner, Tavčar,, Oblak, Mlakar, Prevc, Ušeničnik

Bajta,

12

Puc / Korenovcova bajta

Puc, Dolinar, Peternelj, Kavčič

grunt;

13

Tomaže

Oblak, Cepin, Vehar, Peternelj

Kajža,

14

Pod Klancem, Andrejačk

Platiša, Peternelj, Primožič

Kajža,

15

Murovcova bajta

Matevž Puc

Bajta,

16

Pri Štefan', Lovrač

Peternelj, Šifrar, Jenko

Kajža,

17

Luznarjeva bajta / Šinkovc

Gantar, Bizjak, Kokalj, Dolinar

Bajta,

18

Klančar / Martinč'k

Oblak, Šturm,

Kajža,

19

Tratarjeva bajta, Kresničar

Mercurio, Dolinar, Bogataj, Božnar

Bajta,

20

Klančarjeva bajta / pri Lovret'

Mur

Bajta,

21

Hobat / Štuc / v Rebru

Peternelj, Ušeničnik

Bajta,

22

Pri Jakn / Štantman

Inglič, Rihtaršič, Šifrar, Seljak

Novohišar,

23

Štefanov Lovre / v Grapi

Peternelj

Novohišar,

24

Pri Kamškovem Simonu / na Griv'

Tavčar,

Novohišar,

25

Pri Štefanu / Na Pretvez' / Boštjan'

Dolinar, Strel, Pivk

Novohišar,

26

Luznarjev hlev / Zajc / pri Tinetu

Kuštrin, Kogovšek, Zajc, Frelih

Bajta,

27

Pri Lovret na Pucovi gmajni / Žnidar

Kavčič, Peternelj, Jeram 

Kajža,

28

Gustl / Pri Štefanu

Šubic, Gregorin, Dolinar

Kajža,

29

Pertak / Jakap v Pilovci

Bogataj,

kajža;

30

Tomaž na Pucovi gmajni / Korenovc

Peternelj, Debeljak, Petrovič,

kajža;

31

Pri Blaž'

Dolinar, Oblak, Miklavčič

kajža;

32

Andrejač / Kobalovc / Jakopova bajta

Pivk, Kavčič, Bogataj, Kacin

Bajta,

33

Šemonč'k

Kokalj, Kacin

Kajža,

Spisek hišnih številk, domačih imen in priimkov v vasi Trebija

Ime kraja je pisano različno: leta 1291 kot Trebei, leta 1314 kot Trebey, leta 1560 kot Triebie. Trebíja, na Trebíji, s Trebíje, Trebíjec, -jka, trebíjski. Po domače: Trbíja, trbíjski, Trbíjci.

Slovanski izvor kraja je razložljiv kot Trebovidova voda/vas. Manj verjetno je ime izpeljano z dodajanjem pripone iz korena besede trĕb – trebiti.

Vir: Marko Snoj Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009.

hišna št.

domače ime

priimek lastnika

opombe

1

Župan

Oblak,

grunt z mlinom, županstvo,

2

Jelar

Kokalj, Urh

grunt z mlinom;

3

Mihač'k

Mrak

Bajta

4

Bizjak

Filipič, Ušeničnik

grunt;

5

Pri Kovač'

Morè, Burnik

Bizjakova bajta;

6

Andrej'c

Šifrer, Primožič

grunt; osnovna šola 1891-1912

7

Andrejcova bajta

Kržišnik

Bajta,

8

Jelarjev mlin

Prevc, Peternelj

kajža;

9

Jakoponc

Mrak, Kumer

Županova bajta;

10

Kodelovc

Wogathay, Leskovic, Kokalj

1/3 grunta

11

Hkavc

Wogathay, Remic, Kokalj

1/3 grunta;

12

Mihačk

Mrak, Reven, Rihtaršič

Kajža,

13

Jurij v Borštu

Bogataj, Šega

kajža;

14

Jelenov dol ali Jelenovše

Ušeničnik, Kosmač, Kacin, Likar

kajža;

15

Budgej

Vidmar

kajža;

16

Pušavc / pri Povlet, Porobkar

Rihtaršič

kajža;

17

Pri Jernač'

Vidmar, Miklavčič,  Galičič, Ivanuša

šola, trgovina, KLO

19

Štacuna

Tavčar, Primožič

Trgovina,

20

Šola

Zirkelbach, Krapš, Ušeničnik, Slapar 

delovala od 1913-1972,

21

Pri Jerneju

Trček

kovač

Uredil (najbrž) Robert Fonda

Main page Contacts Search Contacts Search