Zapisnik ZČ 2017

ZAPISNIK rednega ZBORA ČLANOV SLOVENSKEGA RODOSLOVNEGA DRUŠTVA dne 14. marca 2017 v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani s predvidenim začetkom ob 18. uri. Predsednik društva Peter Hawlina je pozdravil udeležence in ugotovil, da še ni zagotovljena sklepčnost. Prisotnih je 19 članov od 79. Sledil je polurni odmor. Po preteku pol ure je bila skladno s pravili društva zagotovljena sklepčnost.
Dnevni red:

  • 1. Izvolitev delovnega predsedstva
  • 2. Poročilo računovodje
  • 3. Poročilo nadzornega odbora
  • 4. Poročilo predsednika društva in program dela
  • 5. Vprašanje nadomestnih volitev
  • 6. Razprava in razno

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva: na predlog predsednika društva se izvoli delovno predsedstvo v sestavi: delovna predsednica Tina Petek Steinbücher, član Marjan Gregorčič, član Martin Kovačič. Predlog je sprejet soglasno z dvigom rok. Zapisnikarica: Jasmina Stanojević Overitelja zapisnika: Marjan Jakoš, Janko Premelč. Predlog je sprejet soglasno z dvigom rok.

Ad 2. Poročilo računovodje: Frančišek Grašič je podal letno poročilo za leto 2016. Glavni prihodek društva so članarine. V letu 2016 je bilo 96 članov. Poleg članarin je nekaj prostovoljnih prispevkov. Prihodkov je 4.455,28 EUR, nekoliko manj kot prejšnje leto. Odhodki so precej manjši, ker je strošek za revijo Drevesa nastal z zamikom šele v letu 2017. Pozitivne razlike je 2.908,21 EUR in se razporedi v društveni sklad. Ker gre izključno za nepridobitno dejavnost, ni osnove za davek. Omenili smo tudi strošek najemnine za prostor SSK, kjer so običajno društvena srečanja in predavanja. Pred 2016 tega stroška ni bilo. Trenutno finančno stanje omogoča izdajo največ treh številk revije v dveh letih. Pisno poročilo je bilo predhodno objavljeno na spletu: http://rodoslovje.si/images/doc/LP_2016_nov.pdf Poročilo je sprejeto soglasno z dvigom rok.

Ad 3. Poročilo nadzornega odbora: poročilo je podal Janez Modrijan. Glede financ je stanje urejeno in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzorni odbor ima pripombe na delo upravnega odbora, oziroma na njegovo preveliko pasivnost. Predlaga, da se upravni odbor sestane najmanj dvakrat letno in o svoji dejavnosti poroča članom preko nadzornega odbora in na zboru članov. Potrebno je ustrezno obravnavanje pobud. Sprememba delovanja je nujna zato, da se razbremeni predsednika društva, ki prevzema velik obseg dela. Pisno poročilo je bilo predhodno objavljeno na spletu: http://rodoslovje.si/images/doc/NO_za_LP_2016.pdf Poročilo je sprejeto soglasno z dvigom rok.

Ad 4. Poročilo predsednika društva in program dela: predsednik Peter Hawlina je predstavil poročilo o delu in program dela. Spomnil nas je, da društvo neprekinjeno deluje že več kot dvajset let. Redno prirejamo srečanja in predavanja; osebni stik je še vedno pomemben tako za člane kot za nove rodoslovce, ki pridejo po nasvet, kako začeti. Prepoznavni smo doma in v svetu; aktivni, dosegljivi in dobro obiskani smo na svetovnem spletu, ki je naš redni način kontakta ne le s člani, ampak tudi s širšo javnostjo doma in po svetu. Že samo na dopisni listi je nekajkrat več prijavljenih, kot je vseh članov društva. Način in ritem dela SRD se v dobrih dvajsetih letih ni spreminjal; vse, kar se lahko odraža kot rezultat dela društva, je zasluga posameznikov. Društvo nima izvršilnih delovnih teles. Zato tudi ni mogoče govoriti o neposredno društvenih rezultatih. Šele tisti, ki daje rezultat svojega dela v splošno rabo, zares prispeva k društvu in k rodoslovju v Sloveniji. Delo rodoslovca je na dolgi rok praktično izgubljeno, če ne pride do objave. Dosežek društva je več kot vsota oseb v naših zbirkah in več kot kumulativna društvena zbirka, ki šteje cca 1,6 milijona oseb. Zares štejejo naši rodovniki, ki so prisotni v svetu, in res so v različnih spletnih zbirkah rezultati našega dela vse bolj prisotni. Tega napredka sicer ne znamo izmeriti, samo posredno lahko ugotavljamo rast in vidimo, da naše podatke berejo in povzemajo drugi. S tem se lahko pohvalimo, če se primerjamo z drugimi podobnimi društvi v regiji. Med najbolj vidne društvene uspehe lahko uvrstimo mednarodne rodoslovne konference, katere ameriški kolegi zdaj načrtujejo na vsaki dve leti. Gre za pomembno sodelovanje s potomci slovenskih izseljencev in z njihovim rodoslovnim društvom. To delovanje vidimo kot pomembno za javni interes. Izseljenci oziroma njihovi potomci se zanimajo za domovino svojih prednikov z izrazitim poudarkom na iskanju korenin in naše društvo v tem pogledu predstavlja vstopno točko v Slovenijo. Še vedno ostaja odprto vprašanje društvene knjižnice in arhiva, saj nimamo lastnih prostorov, gradiva je veliko, nekateri primerki so unikatni ali vsaj v Sloveniji dosegljivi le pri nas (npr. nekatere tuje specializirane revije); potrebujemo boljše rešitve. V prihodnje nameravamo delovati podobno kot do sedaj. Osnovna dejavnost društva so redna srečanja in predavanja, pri izdajanju časopisa se ravnamo po realnih možnostih, glede na obseg vsebinskih prispevkov in finančno stanje. Ostale dejavnosti izvajamo projektno. Pisno poročilo je bilo predhodno objavljeno na spletu: drevesa2016.blogspot.si/2017/03/porocilo-in-program-2017.html Poročilo je sprejeto soglasno z dvigom rok.

Ad 5. Vprašanje nadomestnih volitev: ugotavljamo, da smo v letu 2016 zaradi smrti žal izgubili člana upravnega odbora g. Janeza Plevnika in člana častnega razsodišča g. Janeza Bradeška. Glede na to, da je preostalih članov upravnega odbora šest, kar je še vedno več od minimalnih pet, menimo, da nadomestne volitve niso nujne, bi pa radi sprejeli novega člana, če je kdo pripravljen sprejeti nalogo. Predsednik Hawlina predlaga, da to postane Jože Košir, ki je aktiven član društva in se strinja s kandidaturo. Na glasovanju se predlagani vzdrži, preostalih 15 prisotnih članov glasuje za. Predlog je sprejet. Tudi v častno razsodišče si (ne glede na formalno nujnost ali ne-nujnost) želimo sprejeti novega člana. Darka Puhar je predlagana kot nova namestnica predsednika častnega razsodišča. Predlagana se vzdrži glasovanja, preostalih 15 prisotnih članov glasuje za. Predlog je sprejet. Razlika v številu glasov glede na prisotnost ob začetku zbora je nastala, ker je nekaj članov v vmesnem času odšlo.

Ad 6. Razprava in razno: Vprašanje obravnavanja pobud, mnenje UO glede pobud, predstavljenih v zbirnem dopisu s strani J. Topliška: Seja je bila korespondenčna cca 1 mesec nazaj, UO je pisanje vzel na znanje oz. člani niso izrazili nasprotovanja. G. Hawlina se od te diskusije distancira in nas (ponovno) spomni, da smo dobili že večje število pobud, ki so dobrodošle, da pa je za uspeh pobude nujno, da vsebuje tudi konkreten načrt izvedbe in izvajalce. Ves čas delujemo na prostovoljni osnovi. Brez realnega načrta pobude ostanejo spisek neizpolnjenih želja. Vprašanje društvenih priporočil: priporočamo novim članom in tudi drugim rodoslovcem, da uporabljajo že od samega začetka računalnik, in sicer specializirano programje za rodoslovne namene, nikakor ne splošnih pisarniških programov. V nasprotnem primeru je praktično nemogoče učinkovito izmenjevati večje količine podatkov, otežena je tudi obdelava in prikazovanje podatkov ter preverjanje konsistentnosti, kot tudi morebitna objava delov ali celote v spletnih rodoslovnih podatkovnih bazah. Marsikaj je dosegljivo brezplačno, tudi v slovenščini, tako da stroški ne morejo biti izgovor. Iz povsem praktičnih razlogov je smiselno vnašati osebe ženskega spola z dekliškim priimkom. Uporaba čimbolj poenotenega zapisovanja priimkov in imen olajšuje iskanje in sortiranje. Pri nas se uporablja t.i. evropski format datuma (dan, mesec, leto). Opozarjamo na morebitne nevšečnosti in nastajanje napak pri komunikaciji z ZDA, kjer se uporablja druga oblika (mesec, dan, leto). Prostovoljno svetovanje izkušenejših članov novincem je dobrodošlo. Odloča se na koncu vsakdo samostojno. Vprašanje članarine: prihodke iz članarine potrebujemo že zaradi sprotnih stroškov delovanja in časopisa, tako da članarine ne moremo ukiniti; zaenkrat višine ne bomo spreminjali. Pridobitev statusa društva v javnem interesu: ta status omogoča določene ugodnosti, med drugim prispevke iz dela dohodnine. Menimo, da društvo vsekakor deluje v javnem interesu in bomo začeli postopek. Kandidirali bi lahko na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, vendar glede področja ne postavljamo vnaprejšnjih omejitev. Tina Petek Steinbücher se prostovoljno javi, da bo prevzela delo v zvezi s pridobivanjem statusa, kar z veseljem pozdravljamo.

Zbor članov je zaključil z delom ob 19:30.

V Ljubljani, 16.marca 2017

Zapisnikarica: Jasmina Stanojević _____________

Delovna predsednica: Tina Petek Steinbücher _______________

Overitelja: Marjan Jakoš ______________ Janko Premelč ______________

Main page Contacts Search Contacts Search