prva01

Domov

Delo sodnega izvedenca za rodoslovje

Leta 2005 je Ministrstvo za pravosodje odprlo področje izvedenstva za rodoslovje. Slovenskemu rodoslovnemu društvu je zaupalo določitev kriterijev, katere naj bi izpolnjevali kandidati. Vsi razen enega kandidata so bili člani društva in kljub temu, da vsi niso izpolnjevali kriterijev, jim je ministrstvo podelilo status izvedenca za rodoslovje.

Nisem bil obveščen, da je kdo od imenovanih imel priložnost v praksi izvajati svojo izvedensko vlogo. Ni mi namreč znan primer, ko bi izvedenec na zahtevo sodišče podajal svoje izvedensko mnenje.

Sam pa sem bil trikrat povabljen, da sem odvetnikom pomagal pri zadevah, ki so se dotikale rodoslovja. Enkrat je bila to samo pomoč pri iskanju dediča, kar je bila najlažja naloga. Nekaj zahtevnejša je bila pomoč pri ureditvi nepregledne dokumentacije. Tudi ta naloga ni bila težka, saj je prikaz sorodstva s pomočjo rodoslovnega programa veliko bolj pregleden od opisne predstavitve sorodstva. Posebej pregledne postanejo strukture v posameznih dednih redovih.

Največ dela sem imel s tretjim primerom. Tudi ta ni bil naročen s strani sodišča. Odvetnica me je jeseni 2010 prosila, da pregledam dokumentacijo v spisu, kjer je šlo za dokazovanje sorodstva v premoženjski zadevi. Šlo je za večjo denacionalizirano zapuščino.

V sodnem spisu nakopičena dokumentacija je bila dokaj zajetna. Z rodoslovnega vidika je bilo razmeroma lahko ugotoviti, da gre za dve sorodstveno nepovezani družini z istim priimkom. Oseba ,ki je skušala uveljaviti svojo pravico do dediščine, se je predstavljala kot vnukinja rehabilitiranega zadnjega lastnika. Tega ni mogla dokazati z vpisi v matičnih knjigah. Razdedinjeni lastnik je imel tri otroke. Dva od njih sta umrla mladoletna brez naslednikov, preživela hči oz. njeni otroci so bili zakoniti dediči.

Z rodoslovnega vidika sicer nič kaj zahtevna naloga, če se ne bi v spisu pojavili uradni dokumenti, ki so pričali drugače od omenjenih izpiskov iz matičnih knjig rojstev, porok in smrti. V različnih uradnih dokumentih so se sicer pojavljale manjše in ne zelo pomembne razlike. Pomembna nasprotja pa so bila izkazana pri krstnem in smrtnem listu za osebo, ki naj bi bila spoznana kot hči zapustnika. Zanjo sta bila spisu priložena dva krstna lista in dva smrtna. Spisu je bilo priloženih še pet izjav prič, ki so trdile, da je pretendentka za dediščino vnukinja (hči legitimne hčere) zapustnika, kar pa se ne sklada z uradnimi dokazili. Gre za zmoto petih prič ali za krivo pričanje? Pustimo izjave prič, vrnimo se k uradnim dokazilom.

Eden od obeh krstnih listov je bil še posebej nenavaden, saj je bil priimek staršev drugačen od priimka krščenke. Ta izpisek iz matične knjige rojstev je izdala UE Ljubljana. Vendar sem imel vpogled samo v kopijo tega izpiska, ne v izvirnik. Iz izvirnika bi bilo lažje dokazovati sum ponaredbe.

Za isto osebo je bil spisu priložen mrliški list, poleg tega pa še uradna razglasitev za umrlo osebo. Oseba, ki je sicer umrla leta 1988 je bila po odločbi občinskega sodišča v Beogradu leta 2002 razglašena za umrlo, matična služba pa je na podlagi te odločbe izdala smrtni list v katerem naj bi ta oseba umrla v Beogradu leta 1941.

Obe omenjeni neskladji sta terjali dodatna preverjanja. Očitno je, da je beograjsko sodišče brez zadostnih dokazov o smrti ustreglo zahtevi za razglasitev smrti. Očitno je tudi, da je krstni list z drugačnim priimkom staršev ponarejen. Sam tega nisem mogel dokazati. V funkciji izvedenca za rodoslovje to niti ni moja naloga. Res pa je tudi, da mi pooblastila ne zadostujejo za opravljanje tovrstnih preiskav.

Spisu sta bila torej predložena dva neveljavna dokumenta, ki sta zamegljevala preglednost situacije. Še bolj pa moti dejstvo, da lahko dvomimo o vsakem uradnem dokumentu, če ostane nerazčiščen dvom v enega samega. Posledično noben uradni dokument ni več uporaben kot dokaz v pravosodju!! Pričakoval sem, da bo odvetnica sama sprožila postopek ugotavljanja zanesljivosti dokaznega gradiva. Morda je to storila, vendar me o tem ni obvestila.

Moje sodelovanje v primeru se je zaključilo z molkom odvetnice in v pravdi prizadetih oseb. Zadnji stik z njimi je bil v začetku marca 2011. Končni izid mi ni znan.

Peter Hawlina

Dodatek: Da bi bralca privabil k poglobljenejšemu razmišljanju o primeru sem ga variantno prignal do absurda v spisu TV novelas.

Povezave
Rodoslovje je v svetu postalo velik posel: vedno več podatkov, ki so zbrani s prostovoljnim delom rodoslovcev, se trži. Rodoslovce k uporabi določenih ponudnikov orodij za iskanje podatkov,...
Kraji habsburškega cesarstva leta 1900
Dvojezični leksikon krajev v Avstro-Ogrski kot so bili objavljeni v več zvezkih habsburškega cesarstva v letih 1903 do 1908, nastali na podlagi popisa iz leta 1900. Avtor spletnega leksikona:...
Napoleonovi vojaki
Prav presenetljivo je, koliko naših prednikov naj bi bilo takih, ki so v naših krajih ostali med in po Napoleonovih vojnih pohodih. Tudi v moji družini se je govorilo, da naj bi bil prednik Jožef...
Tri dni zasuti
Poleti, med aprilom in septembrom 1916 je na Soški fronti kamenje zasulo kaverno, v kateri je bilo sedem avstro-ogrskih vojakov. Rešili so jih po treh dneh. Po ustnem izročilu je bilo to na...
Main page Contacts Search Contacts Search