Domov

Poročilo nadzornega odbora SRD za leto 2013

Slovensko rodoslovno društvo

Nadzorni odbor

                                           POROČILO

                            nadzornega odbora za leto 2013

Nadzorni odbor  društva, je dne 25. 02. 2014 pregledal finančno poslovanje SRD za poslovno leto 2013. Pregled je opravil v sestavi: Milan Slemnik -predsednik,  Janez Modrijan in Majda Ujčič - člana ter v prisotnosti g. Grašič Frančiška, ki opravlja za društvo vsa knjigovodska in finančna opravila, ter vodi poslovne knjige.

UGOTOVITVE :

Društvo vodi knjigovodsko in finančno dokumentacijo v skladu s pravili in standardi za društva in druge nevladne organizacije. Vsi finančni dogodki so pravilno knjiženi v Glavni knjigi SRD.

Vknjižbe na strani odhodkov so opravljene na podlagi odgovarjajočega dokumenta:  računa ali blagajniškega izdatka. Vse izdatke je odobrila pooblaščena oseba - predsednik društva, tako kot je zapisano v 11. členu Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju SRD.

ZAKLJUČEK :

Finančno poslovanje je vodeno pravilno.

Vse spremembe so knjižene.

Za vsako vknjižbo obstaja ustrezen dokument.

Dokumentacija je ustrezno arhivirana.

Zaključni račun je sestavljen po predpisih in pravočasno predložen NO in članstvu.

NO predlaga, da ga občni zbor sprejme skupaj s poročilom g. Grašiča.

Nadzorni odbor se je seznanil z negativno razliko med prihodki in odhodki v višini 1.197,43 EUR.

Večina odhodkov, kar 75 % ,   je bila  namenjena izdaji dveh številk  naše revije »Drevesa«.  Nadzorni odbor predlaga UO in članstvu, da se odloči kako ravnati v bodoče, da se bilanca izravna.

V Ljubljani, 25. febr. 2014              Nadzorni odbor:  Milan Slemnik

                                                                                    Majda Ujčič

                                                                                    Janez Modrijan              

Rezultati ankete o uporabi...
Kolega Toplišek je pred nekaj tedni povabil prejemnike obvestil po spisku RODOSLOVCI, da odgovorijo na nekaj vprašanj. Tu je njegovo poročilo. Morda bo ta objava spodbudila še kaj več sodelovanja....
RESEARCH SUBJECT INFORMATION AND...
RESEARCH SUBJECT INFORMATION AND Consent FORM TITLE: Development of a Correlated Genetic and Genealogical Database PROTOCOL NO.: SMGF-2003-1 WIRB® Protocol #20031734 SPONSOR: Sorenson Molecular...
Genetika
Vse večja dostopnost testiranja DNK omogoča tudi večje zbirke podatkov in s tem večjo uporabnost. V okviru SRD je v sodelovanju z organizacijami ameriških Slovencev v letu 2018 tako nastal...
Raziskovalci
Vsakomur priporočamo, da se sam loti dokumetiranja in raziskav svojega rodovnika. Nekaterim se to zdi pretežka ali prezamudna naloga ali pa jih od raziskovalnih možnosti loči razdalja,...
Main page Contacts Search Contacts Search